دانشکده پرستاری سایکپلیراسکالن

پیشینه تاریخی دانشکده پرستاری

پیشینه تاریخی دانشکده پرستاری عبارت است از ساخت بنا در سال۱۹۶۶ و ساختمانی شامل فضای کم ارتفاعی که دربرگیرنده ی برنامه های فیزیکی و کلاس های درس دانشکده معماری است، و فضای مرتفعی که شامل خوابگاه است. سازه ی ساختمان، بتنی است و نماها از آجر قرمز رنگ است؛ از لحاظ معماری و فنی، ساختمان از کیفیت بالایی برخوردار و در زمان خود با اهمیت بود. تعامل بین دو ساختمان جدید و قدیم، حیاط خلوت جذابی را ایجاد کرده است و ساختمان های جدید بازساری شده عبارتند از ۴۳ آپارتمان جدید و خانه های ردیفی که دارای مساحت های متفاوت است. در کل فرایند برنامه ریزی و ساخت و ساز به نحوی است که ارتباط نزدیک و متداومی بین کارآفرین، مشتری و معمار با هدف بهینه سازی و برقراری تعادل بین اقتصاد و کیفیت وجود دارد.

مشخصات آپارتمان های دانشکده پرستاری

موقعیت ساختمان در منظر و برتری چشم انداز به نحوی است که در شکل گیری طراحی آپارتمان های جدید دانشکده پرستاری نقش اساسی دارد. در همه ی موارد، کاربرد مستمر شیشه از کف تا سقف دیده شده است. علاوه بر این، تمامی آپارتمان ها و خانه های ردیفی دارای تراس ها یا بالکن های خصوصی اند. مشخصات آپارتمان های جدید، از لحاظ بصری و سازه ای با محدودیت های ساختمان موجود روبرو بود و فضاهایی ایجاد شده با کیفیت های معمارانه فوق العاده سبب پیوند ساختمان جدید به تاریخ و گذشته ی سایت شده است.

ایده بازسازی دانشکده پرستاری

ایده ی بازسازی دانشکده ی پرستاری به نحوی است.

که سازه و نمای اصلی در پروژه ی جدید حدالامکان قابل رویت است.

سطوح بتنی، سازه فلزی و نماها از آجر قرمز رنگ است.

نمای جدید فضای ساختمان بلندمرتبه بازتابی از ریتم نمای اصلی آجر قرمز رنگ با ردیفی از پنجره هاست که در ارتفاع متغیرند.

بخش قابل توجهی از سطوح داخلی موجود بر اساس استانداردهای مدرن آکوستیکی، آتش نشانی و اصول اقلیمی است.

گشودگی ها و روزنه ها در دیوارهای باربر در مکان هایی تعبیه شده.

که واحدهای بزرگ تر آپارتمانی را پوشش دهد و از به هم خوردن یکپارچگی ساختار موجود جلوگیری شود.

پست دانشکده پرستاری سایکپلیراسکالن در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.