پروژه طراحی زیرگذر

شرح مختصر ایده توسعه طراحی زیرگذر

۱۰۰ متر قطعه زمین در زیر گذر ریل قطاری در منطقه ی یوکوهامای ژاپن، تحت بازسازی جلورونده ای قرار گرفت به نحوی که هفت نوع فضای جمعی، هر یک با معماری متفاوت طراحی، و در شبکه ی فضایی از پیش تعیین شده ای ساخته شدند. از لحاظ تاریخی مسایل اجتماعی و فرهنگی متعددی در سایت وجود داشت. هنگامی که فعالیت های غیرقانونی در سال ۲۰۰۵ ریشه کن شد، فرصت بزرگی برای ارایه ایده ی توسعه ی طراحی زیرگذر فراهم شد، و در نهایت طراحی مرکز کوگنچو با تاکید بر روی تعهد فرهنگی قدیمی ژاپنی مکانی است که گسسته شدن به نحو خلاقی سبب آفرینش چیز جدیدی شد.

برنامه فیزیکی طراحی زیرگذر

برنامه فیزیکی طراحی زیرگذر عبارتند از طراحی گالری هنری،‌کافه تریا،‌کتابحانه، استودیوی هنری، فضای جلسه، کارگاه آموزشی و پلازای سرباز که توسط هفت معماری ژاپنی ارایه شد. از لحاظ زیباشناسی معماری، طرح اجتناب ناپذیر بود، و در نتیجه زیرگذر موجود با ستون های سنگین نقش بینابینی در طراحی است که به راحتی قابل درک نیست.تعامل بین ساختار ذکر شده و معماری در طول پروژه تغییرات بسیاری تجربه کرده است؛ به طور همزمان احاطه، پوشانده، نمایش و پیچیده شده در لحظات مختلف است؛و تولید نوعی پویایی با گونه شناسی است که توسط پیاده روی در خلال ساحتمان زیرگذر است.

مصالح موجود در طراحی زیرگذر

کاربرد مواد و مصالحی نظیر، چوب، شیشه و بتن سبب شده تا تصور و نمایش بصری کوگانیکو را تغییر دهد.

و بازدیدکنندگان مجبور به استفاده کامل از فضاهای جدید شوند.

مرکز کوگانیکو سکویی برای تعامل بین هنرمندان است افرادی که.

به فضا و جامعه ای پیرامونهی که در آن زندگی می کنند احترام می گذارند.

با موفقیت ارایه ی برنامه ی عملکردی قطعه زمین توسط برنامه ریزی فضایی دقیق.

انجام گرفته و سبب تعریف مقدماتی برای بازسازی مراکز محلی است.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گالری تصاویر

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

پست پروژه طراحی زیرگذر در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.