پروژه معماری حصار منظر

ایده حصار منظر

معمار:heri&salli

مکان: اطریش

مساحت:۲۰۰ مترمربع

سال اتمام پروژه: ۲۰۱۱

شرکت معماری وینی heri&salli سازه ای با الهام از ایده شکل پیله کرم ابریشم پیرامون استخری در باغی با مالکیت خصوصی طراحی کرده است. ایده پانل های نصب شده و ساختار فضایی داخلی حصار کم و بیش مرتبط با عملکردند و سازماندهی عناصر فضایی به نحوی است که احتمال سطوح سازه ای قابل استفاده و تجربی نشان می دهد. ایده طراحی حصار منظر تعریف دوباره ویژگی های باغ با در نظر گرفتن دید و منظر به سمت دریاچه و تعیین مرزها نسبت به املاک پیرامونی است؛ برای طراحی جزییات این پروژه از ایده نرده های کلاسیک روستایی الهام گرفته شده است. در ساده ترین حالت نرده عملکردی به عنوان محافظ یا مرزبندی است؛ تجسم فکری از خطی که قبل از آن قابل رویت نبود. این پروژه به عنوان عنصر زیبایی شناختی و حامی از علامتی است که فضاهارا به عنوان عنصری دو بعدی از هم مجزا ساخته است.

هندسه حصار منظر

هندسه این پروژه برگرفته از سازماندهی ساختاری مورب است؛ فضا را نشان گذاری نمی کند، بلکه آن را به صورت فضایی تجربی ایجاد می کند؛ عملکرد حصار سرحدی در پس زمینه است. هدف از هندسه باز حصار مشابه شکل کرم ابریشم، ایجاد کیفیت های فضایی متفاوت و تجربی است. هندسه حصار منظر تا حدودی محصور و سپس باز ، در وسط یا در انتها در آب استخر قرار گرفته است. منحنی های هندسه حصاردر رابطه با ساختار محیطی وسعت و بزرگی بیان می کنند و دارای ساختار یکپارچه ای از پلکان، مکان های نشستن، دراز کشیدن و استخر سرپوشیده هستند. پانل های هندسه حصار منظر مسیر پویایی دنبال می کنند که توصیفی از لبه های متعامد به فضاست.

سازه حصار منظر

ساختار سازه حصار منظر ، شکل محدب آزاد و معلقی است که ساختاری قابی شکل با پروفیل های دایره ای است و به نحوی برای اتصال و پیوستن صفحات به یکدیگر طراحی شده است. فریم ها شامل پروفیل های فولادی مسطح جوش داده شده هستند پوسته سازه حصار منظر با صفحات حصاری پوشیده شده و تمام سطح سازه را در بر نگرفته است.

پست پروژه معماری حصار منظر در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.