فراخوان مسابقه معماری آب

معرفی مسابقه معماری آب

آب عنصری در طبیعت است که زندگی توسط آن تداوم يافته است؛عنصری که از زندگی بر روی زمین پشتیبانی کرده است. در عصر حاضر، زندگی در زمین با تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین، افزایش خروج گازهای سمی، افزایش جمعیت و کمبود منابع به طور ناخوشایند و آزار دهنده ای در ارتباط است. به طور مثال کشور هلند دهه ها در جدال با بالا آمدن سطح آب است. اکنون زمان آن فرا رسیده است به فکر راه حل های طراحی برای مواجهه با تغییرات زمین باشیم. امروز، موضوع «شهرهای هوشمند» از هر مذاکره ای درباره آینده معماری سبقت گرفته است. پرسش این است که چگونه براي معادله بحران های محیط زیستی و پیشرفت های فنی برای ساخت آینده پاسخي بيابيم. آفرینش فضاهای زندگی برروی آب پاسخي اساسي برای ادامه حیات است.

چالش مسابقه معماری آب

در چالش مسابقه معماری آب بر این باوریم که معماران و طراحان با مهارت های ویژه .

قادر به ارايه پیشنهاد ایده های طراحی گسترده برای سازگاری و مواجهه با موضوعی چندجانبه هستند.

از معماران،طراحان، مهندسین، معلمان، متفکران، دانشجویان و هر فردی .

که ایده و تجسمی درباره دنیای آبی آرمانی آینده در ذهن دارد

براي شرکت در مسابقه دعوت به عمل می آید. شرکت کنندگان بایستی بر روی راه حل هایی تمرکز کنند.

که افراد را قادر می سازد تا با امنیت زندگی کنند.

وبا تغییرات اقلیمی به راحتی سازگاری یابند. مسابقه معماری آب ازشرکت کنندگان دعوت مي کند.

خانه آبی طراحی کنند که ۲۰ نفر رادر خود جای دهد.

و شامل فضاهایی برای زندگی(خواب، استراحت، بهداشت، کار وتعامل)باشد.

درباره بخش تولید غذا، ذخیره سازی مواد غذایی و تولید انرژی آب شرکت کنندگان.

آزادند که ايده هاي خود را ارايه دهند و فضاهايي را به اين امور اختصاص دهند.

مسکن آبی بایستی از لحاظ محیط زیستی پایدار باشد .

و قابلیت مقاومت در برابر شدید ترین شرایط آب و هوایی را داشته باشد.

معماری مسکن آبی می تواند متحرک باشد و تغییر مکان آن در سراسر زمین امکان پذیر شود.

شرکت کنندگان بایستی برای آینده آرمانی بشر و زندگي در آب طراحی کنند با اين قابليت که طرح به تعداد دلخواه درسراسر جهان تکرار شود.

پست فراخوان مسابقه معماری آب در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.