فراخوان مسابقه حرکت (تغییر مکان )

معرفی مسایقه حرکت

تخصیص داده شده به آموزش پیشرفته با پیش بردن تحقیق درباره معماری و طراحی در محیط زیست شهری، موسسه گفتگو طراحی کالگری (d.talks) فراخوانی برای ارایه ایده برگزار کرده است تا جنبه های حرکت انسان در فضای شهری بهبود یابند. همان طور که پیشرفت فنآوری تداوم یافته است در زمینه حرکت، ملاحظات و توجهات درباره مسایل پایداری، اقتصاد و دسترسی ها در زندگی شهری چیزی نیست که نسبت به آن ها بی توجه باشیم. زیرساخت عمومی و سامانه ها که سبب تسهیل حرکت و تغییر مکان در حوزه شهری اند از جمله موارد برای طراحی و از نگرانی های انسان امروزی است. چه رابطه ای بین سرزندگی و تحریک با سکون و عدم حرکت است. آن گونه که تعریف می کنیم حرکت چگونه است؟ آیا کودکان آزادانه و با امنیت در شهر حرکت می کنند؟ چگونه مسیر را آغاز کنیم تا درباره تاریخچه پیش از احداث راه آهن در منظر شهری آگاهی بیابیم؟چگونه مطمئن شویم که طراحی معماری بازتابی از پیشرفت شهری است؟چه موانع فیزبکی وجود دارد؟

هدف مسابقه حرکت

هدف ایده های مسابقه حرکت تولید افکار کانسپچوال و تفکر پویشگرانه است. ایده های پیشنهادی سکویی برای بحث و گفتگو در زمینه حرکت است. این فرتخوان به دنبال ایده هایی است کهبه کشف چگونگی حرکت ما پرداخته و این که انسان در آینده چگونه حرکت خواهد کرد.

مهلت ثبت نام (۹ آبان ۱۳۹۷) ۲۰۱۸/۱۰/۳۱

مهلت آثار (۹ آبان ۱۳۹۷) ۲۰۱۸/۱۰/۳۱

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید:
http://www.dtalks.org/movementcall #movement #design #4sooarc

دانلود ضمیمه مسابقه

پست فراخوان مسابقه حرکت (تغییر مکان ) در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.