غرفه فلسطین

معمار Al Nasher

ایده طراحی غرفه

ایده طراحی غرفه فلسطین ، احساس شهر قدیمی اورشلیم را بازآفرینی کرده است. پرتره هایی از بازارهای شلوغ وجود دارد که فلسطینی ها در آنجا منسوجات تولید می کنند و بسیاری از نانوایی ها نان محلی محبوب را در آن می فروشند. همچنین بازدیدکنندگان می توانند سوار آسانسور جوی شوند به نحوی که خیابان های شلوغ اورشلیم روی پشت بام به نمایش گذاشته شده است، و ویدئویی وجود دارد که فرهنگ و خلاقیت مردم فلسطین را نشان می دهد.

پست غرفه فلسطین در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.