غرفه بحرین

معمارWANDERS WERNER FALASI Consulting Architects

ایده طراحی غرفه

ایده طراحی غرفه بحرین الهام گرفته شده از مفهوم تراکم و نقش آن در ارایه فرصت هاست. با شعار تراکم فرصت ها خلق کرده است. غرفه ویژگی های ساختار طبیعی و شهری بحرین به نمایش گذاشته است.

ایده طراحی داخلی غرفه

ایده طراحی داخلی غرفه فضای باز و شناور شده ای است که توسط سطح شیب دار دسترسی به آن امکان پذیر شده است و فضای شناور شده توسط پلی از فضای بیرون فضای درون امکان پذیر است. ساختار فضای مرکزی غرفه به عنان ساختمانی مستطیلی شکل به ارتفاع ۲۴ متر با فضای نمایشگاهی مرکزی و باز با ابعاد ۳۰ متر در ۳۰ متر توسط ۱۲۶۶ ستون با ضخامت ۱۱ سانتی متر نگاه داشته شده است.

پست غرفه بحرین در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.