غرفه ایران

معمار نشید نبیان و رامبد ایلخانی

ایده طراحی غرفه

در طراحی غرفه ایران وجود مرزهای نرمی است که به واسطه پرده های مهره ای برای هر کدام از پاکت‌های فضایی ایجاد شده است. نمای هر کدام از این پاکت ها متشکل از یک سطح فیروزه‌ای است که در مقابل آن پرده های مهره ای قرار داده شده‌اند. تقابل رنگ فیروزه‌ای با رنگ کرم مهره ها تقابل میان عرش و فرش را به صورت نمادین یادآوری می کند.بنابراین نمای پروژه مرزهای نرمی را برای فضاها ایجاد می کند. در فضای بینابینی نیز اتفاقات جالبی می تواند به وقوع بپیوندد. اگر جعبه های آبی رنگ پوشیده شده در این پرده نیمه شفاف مهره ای نرم، نمایانگر فرهنگ رسمی ایرانیان باشد اتفاقاتی که هر از چندگاهی در فضاهای بینابینی رخ می‌دهد خرده فرهنگ ها و تعاملات غیررسمی ایرانیان را نشان می‌دهد.

پست غرفه ایران در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.