غرفه امارات

معمار‌ Santiago Calatrava

ایده طراحی غرفه

ایده طراحی غرفه الهام گرفته شده از بال های شاهین است. بال‌های فیبر کربنی متعدد غرفه امارات که ۱۱۰ تا ۱۲۵ درجه می‌چرخند و باز می‌شوند و نمای بزرگ و جذاب خلق کرده و نمادی از آغوش مصمم کشور از آینده و باز شدن آن به جهان است.

پست غرفه امارات در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.