غرفه عمان

معمار Mobility Thematic District

ایده طراحی غرفه

ایده طراحی غرفه عمان با موضوع اصلی پیوند ذهن ها و خلق آینده، از اهمیت تاریخی درخت کندر و چگونگی پل زدن تمدن های منطقه در طول پنج هزار سال الهام گرفته است. فرصت‌ها در طول زمان بخشی از منطقه موضوعی تحرک خواهد بود و به پنج منطقه تقسیم می‌شود و بازدیدکنندگان در محیطی تعاملی در طول زمان و مکان منتقل کرده است تا تاریخ کشور را بازگو کند. همچنین نشان خواهد داد که چه توسعه ای در آینده برای عمان برنامه ریزی شده است.

پست غرفه عمان در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.