خانه مداری

معمار EDWARD OGOSTA ARCHITECTURE

سال ساخت ۲۰۲۱

مکان یوکا ولی، کالیفرنیا

مساحت ۱۷۰۰ فوت مربع

ایده طراحی خانه

ایده طراحی خانه به نحوی است که تمام قسمت های نشسته در سایت – چه در فضای داخلی و چه در فضای بازبیرون در سایت قرار گرفته است تا احساس «سکونت در زمین» خلق کند و دیدگاه متفاوتی درباره توپوگرافی فلینستون ارایه داده است.

پلان خانه

پلان خانه مربعی است که بین دو دایره قرار گرفته است، پیش آمدگی های دایره ای عمیق به نحوی است که فضای داخلی تهویه مطبوع افزایش یافته و تراس های سرپوشیده به نحوی است که نور در فضاهای داخلی افزایش یابد

پست خانه مداری در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.