رستوران سیرا مادره تاکوئریا

معمار Erbalunga estudio

مکان ویگور اسپانیا

سال ساخت ۲۰۱۸

ایده طراحی رستوران

ایده طراحی رستوران الهام گرفته شده از طعم و رنگ شهر مکزیک است به نحوی که مشتریان می توانند تجربه جهانی و غذا داشته باشند. اصالت مواد اولیه غذا و دستورالعمل پخت به معنای خلق فضایی است که بازتاب دهنده ارزش ها و افزودن قومیت گرایی به منوی غدا برای صاحبان رستوران است.

فضای داخلی رستوران

فضای داخلی رستوران بیانگر مقیاس ها با اندازه ها و رنگ هایی است که در جعبه هاست. فضای داخلی عاری از تزئیناتی برای سقف است به نحوی که مصالح بیرونی درکی از ارتفاع را درفضای داخلی تعریف کرده است. ایده دیگر برای طراحی فضا حلق مسیرهای اغوا کننده و گوشه هایی برای مکان نشستن است. برای حذف کرده محدودیت های صندلی های رستوران، شبکه های سفالی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند زیرا سبب خلق شفافیت و عمق برای نمایش فضای وسیع تر اما صمیمی تر شده است.

پست رستوران سیرا مادره تاکوئریا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.