کلینیک دندانپزشکی پرونوا

سال ساخت ۲۰۱۹

معمار Francesc Rifé

ایده طراحی کلینیک

ایده طراحی کلینیک الهام گرفته از روشی است که از بتن پیش ساخته استفاده می شود ، معماری و پوسته خارجی این کلینیک دندانپزشکی جدید ، واقع در حومه پالما د مایورکا ، مدولاسیون قطعاتی را که با ریتم پر و خالی جمع می شوند ، دنبال کرده است.

فضای داخلی کلینیک

در نمای بیرونی کلینیک ، روزنه های دایره ای شکل گرفته است و همین مفهوم در فضای داخل خانه با استفاده از سطوح شیشه ای نوری سایه دار ، پوشیده از سوراخ های دایره ای شکل کوچک و شفافیت درجات مختلف گسترش یافته است. ایده طراحی سبب نمایش نور ظریف شده که احساس آسمانی و آینده نگرانه را در فضای داخل اتاق های درمان فراهم کرده است.

پست کلینیک دندانپزشکی پرونوا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.