کابین کار از راه دور

«کابین کار از راه دور» مسابقه طراحی است که برای کشف توانایی بالقوه خلاقیت طراحی معماری توسط یکی از برجسته ترین روش های طراحی معماری: طرح آکسونومتری است.

هدف از مسابقه طراحی «کابین کار از راه دور» برقراری ارتباط با طراحی معماری توسط اسکیس است.

از شرکت کنندگان خواسته شده است تا مفهوم طراحی را پیرامون موضوع طبیعت و کار از راه دور خلق کنند. در این مسابقه از طراحان دعوت به عمل آمده است تا توسط طراحی یک کابین به عنوان محل کار ایده آل خود در محیط طبیعی مردم را به طبیعت برگردانند. طراحان آزادند که به روشی انتقادی ، تفسیرهای مختلف که از آن جمله اند موضوعات ، از رویکردهای عملی گرفته تا سناریوهای دیستوپیک / اتوپیایی را کشف کنند.

زمانبندی مسابقه

مهلت نهایی ثبت نام June 22, 2021 11:30 PM

مهلت نهایی ارسال آثار June 22, 2021 11:30 PM

در وب سایت زیر بیشتر بخوانید:

REMOTE WORK CABIN

پست کابین کار از راه دور در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.