مدرسه هوشمند

معمار cebraarchitecture

مکان ایرکوتسک ، روسیه

مساحت ۲۵،۰۰۰ متر مربع ساختمان جدید و ۲۰ هکتار برنامه جامع

ایده طراحی مدرسه

ایده طراحی مدرسه هوشمند خلق نوع جدیدی از مدرسه – «پارک مدرسه» – است که معماری و منظر را به محیط یادگیری و نقطه تجمع منحصر به فرد برای جامعه محلی تبدیل کرده است. طراحی مدرسه هوشمند مبتنی بر مفهوم یکپارچگی است که پل ارتباطی بین مجموعه مدرسه، طبیعت و جامعه مدرن را در قالب محیط یادگیری متنوعی فعال کرده است. این مجموعه به صورت حلقه نفوذپذیر از ساختمان هایی سازماندهی شده است وعملکردهای اصلی را دربرگرفته به نحوی که در پیرامون فضای بیرونی مرکزی گروه بندی شده اند. هر ساختمان و عملکرد در فضای باز به سمت مرکز گسترش یافته و در کنار هم عرصه ای متنوع برای یادگیری تجربی و همکاری های آموزشی را تشکیل داده اند. فضای فعال و جمعی پردیس مرکزی با فضای آرام و قابل تأمل مناطق طبیعی و کشاورزی بیرون از حلقه در تضاد است، که به فضاهای مدرسه اجازه داده تا حدی خودکفا باشند و در فعالیت های آموزشی گنجانده شوند.

طراحی داخلی مدرسه

بام مدرسه

ساختمانهای آموزشی مدرسه توسط سطح بام بزرگ با لبه های مجزا متصل شده است، که به مجموعه هویت قابل تشخیصی داده و مجموعه ای از فضای بیرونی مسقف را تعریف کرده است. چنین طراحی با ایجاد منطقه متنوع انتقالی برای یادگیری و فعالیت های بدنی، بازی، تعامل اجتماعی و آرامش، مرز بین فضاهای داخلی و خارجی را حل کزده است. تأکید ویژه بر فضاهای بین ساختمان ها شده است؛ آنها برای دو منظوره برنامه ریزی شده اند تا از پتانسیل خود به عنوان نقاط دسترسی و یا پیوند بین توابع مختلف استفاده کنند. این فضاهای مشترک مسقف مفهوم عناصر صمیمیت و زمینه سازی را در هم آمیخته است که مجموعه وسیع تری از ساختمانهای مدارس ، محوطه دانشگاه و منظره را به هم گره زده است.

رنگ و مصالح دکوراسیون داخلی مدرسه

پست مدرسه هوشمند در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.