طراحی مهدکودک مدرن جیدینگ

معمار Atelier Deshaus

مساحت ۶۶۰ مترمربع

مکان نینژیانگ چین

سال اتمام پروژه ۲۰۱۱

ایده طراحی مهدکودک

از آن جا که مهدکودک جیدینگ در عرصه ی گسترده ای در حومه شمالی شانگهای واقع شده است؛ موضعی متفاوت برای طراحی مهدکودک انتخاب شده است. طبقات متنوع و متفاوت ساختمان مهدکودک ماهیت بنا را پویا نشان داده است. ایده طراحی مهدکودک همچنین فضاهای غار مانند جذابی برای فعالیت های فضای بیرون خلق کرده مکانی که سطوح تغییر پیدا کرده است. حیاط ها به صورت عمودی به جای الگوی افقی سنتی طراحی و فضاهای باز حیاط ها و فعالیت های کودکان به عنوان بخشی از نما سازماندهی شده است.

نمونه موردی مهدکودک خارجی

مصالح و رنگ طراحی داحلی مهدکودک

فضای داخلی مهدکودک

تناوب سطوح متفاوت فضای داخلی مهدکودک را نیز احیا کرده است. دهلیز با رمپ به عنوان مهم ترین ارتباط ترافیکی، تجربه ای خاص و فراتر از زندگی روزمره، مهدکودکی جالب و پر از تخیل فراهم کرده است. همچنین ابهام فضا امکانات بیشتری برای استفاده از مهدکودک فراهم کرده است. دهلیز مهدکودک به شکل گیری تجربه فضایی عاطفی و سرگرم کننده کمک کرده که فراتر از تجربه روزمره است. در جوار عملکرد رفت و آمد کودکان در فضا، مبهم بودن و عدم قطعیت است که خلق امکانات و تسهیلات را درکاربری فضایی فراهم کرده است.

نمونه موردی مهدکودک خارجی

نمای مهدکودک

نما مهدکودک

حجم بیرونی و نما نمایانگر رابطه متمایز با فضای داخلی است. ارتفاع در بین طبقات مختلف تغییر پیدا کرده و این رویکرد بر روی نما نمایان شده است. فضای باز فعالیت برای کودکان در مکان هایی با تغییر ارتفاع قرار داده شده و حیاط ها در امتداد جهت عمودی به جای جهت افقی به روش سنتی گسترش یافته است. بنابراین حیاط ها و فعالیت های کودکان به عنوان بخش مهمی از نما عمل کرده است. کودکان و مربیان بین معماری و سایت، بین بخش های جداگانه معماری در رفت و آمدند. کودکان توسط معماری محافظت می شوند و در فضای داخل و خارج ، تعادل شور و عقل را تجربه می کنند.

مصالح و رنگ دکوراسیون مهدکودک

پست طراحی مهدکودک مدرن جیدینگ در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.