سالن همزیستی مشکی

معمار Dmytro Aranchii Architects

مکان پارک تجاری یوروپس، کیف، اوکراین

مساحت ۴۵۰ مترمربع

کاربری تجاری

ایده طراحی سالن

همزیستی مشکی پروژه ای برای سالن پارک تجاری است، در ابتدا کاملا سفید رنگ، که عملکرد سیالیت را تعریف و بیان انحنای فرم با انتقال سایه را فراهم کرده است. هدف از ایده طراحی همزیستی مشکی، خلق فضایی است که به کارکنان و بازدیدکنندگان پارک تجاری خوشامد گفته و فضایی برای ارتباط و برگزاری جلسات خلق کرده است. همچنین، فضایی برای کافه تریا و اتصال به فضای مشترک مورد نیاز بوده است. انگیزه اصلی طراحی، خلق خطوط پویایی است که مسیر حمل و نقل را نشان می دهد: از ورودی به سمت آسانسورها. در طراحی فضا نقوش تکثیر و دوبرابر شده است. در سقف، عناصر روشنایی انعطاف پذیر در دو صفحه خمیده و به صورت تکراری طراحی شده اند. پویایی و سیالیت خطوط تاثیر پذیرفته است با مکان قرارگیری سازه است و تاکیدی بر صاف و هموار بوذن جریان و سیالیت در فضاست. از بعضی جهات ایده طراحی با حرکت مردم همخوانی دارد.

نورپردازی

نصب تعاملی نورپردازی در دو فضا به سمت ترانزیت اصلی قرار دارد. عملکرد اصلی آن جذب بازدیدکنندگان و سرگرم کردن آن ها و تبدیل به مکانی برای عکس گرفتن و سرگرم کردن میهمانان است. نصب شامل ۵۱۲ توپ است که رنگ آن ها تغییر می کند. برای جلب توجه رهگذر، نصب از حالت آینه شروع می شود، هنگامی که نقطه نورهای توپی شکل، حرکت کاربر را تکرار می کنند. سپس مستقل از بازی انسانی که آغاز شده توسط هوش مصنوعی کنترل می شوند. یازدیدکننده داده های ورودی رایانه را از یک نقطه از حرکت خود می دهد، و سپس بازی به طور مستقل ادامه می یابد. به این بستگی دارد که کاربر بتواند چگونگی تأثیرگذاری بر نصب توپ ها را تجزیه و تحلیل کند.

پست سالن همزیستی مشکی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.