چشم انداز موجی

معمار LMTLS

مکان سئول کره

ایده طراحی

«چشم انداز موجی» پیشنهاد طراحی برای احیای منطقه ی متروکه ای در امتداد رودخانه هونگگی در سئول کره است. ایده طراحی، دگرگونی و تعریف محیط فعلی، توسط سطح منحنی است که به صورت فرش جادویی جمعی پیشنهاد شده که سطوح مختلف شهر و رود را به هم متصل کرده است. «چشم انداز موجی»، طرح سیالی دارد که فضاهای شهری جدیدی تولید کرده و انحنای سطح برای حداکثر رساندن دسترسی و اتصال بین جریان رود و شهر است. از این طریق ، بازدید کنندگان و محله های در همسایگی های متفاوت تشویق می شوند تا ساختار منظر و محیط طبیعی پیرامون را کشف کرده و زمان بیشتری را در محدوده آن بگذرانند. نمای سقف موج دار در ارتفاع به ادغام سازه ی مصنوع با محیط طبیعی کمک و امکان تماس مستقیم با جریان رودهونگگی را فراهم کرده است. این پروژه در اصل یک خیابان و یک پارک است. این ساختمان جداگانه و مستقل نیست که از محیط اطراف جدا شود ، بلکه یک جهش فعال بین معماری و چشم انداز است.

پست چشم انداز موجی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.