موزه میوه

موزه میوه

معمار Itsuko Hasegawa
مکان شهر یاماناشی ژاپن
سال اتمام پروژه آگوست ۱۹۹۵

ایده طراحی موزه

ایده ی اصلی برای طراحی «ساختمان موزه میوه» الهام گرفته شده از شهر یاماناشی است، مکانی که محل تولید بهترین میوه در تمام ژاپن است. عملکرد سابق سایت انتخابی برای موزه عجیب و غریب، پارک عمومی بود، که با تاکستان های وسیع محاصره شده و از دید و منظر به شهر لذت می برند. دگردیسی حیات و تنوع، در ذات میوه نهفته است، و چنین ایده ای در روح و هویت پروژه جدید منعکس شده است. از لحاظ تاریخی، میوه به عنوان موضوع زیباشناختی ، شایسته عزت است ، بیانگر نشانه های مذهبی و جادویی است.

برنامه فیزیکی موزه

برنامه فیزیکی موزه در سه ساختمان با اشکال و مقیاس های متفاوت نشانگر چرخه ی زندگی میوه گنجانده شده است. پلازا نشانگر تصویر نهایی رشد دانه است، با وسیع ترین درخت ها که نتیجه فرایند و تولید چرخه ی زندگی است. این میدان پوشیده شده از گنبدی شیشه ای است. گلخانه موزه دایره المعارفی از میوه است، در معرض نور خورشید گرمسیری است و دانه های زیادی در این صحن جوانه زده اند. پوشیده شده با گنبد شیشه ای بیضی شکل، زیرزمین دارای نمایشگاه های موزه است، که با پلازا از سطح زیرین در ارتباطند. یک نمایشگاه آموزشی وجود دارد، جنبه های مختلف کشت میوه و نوآوری ها در زمینه ژنتیک را توضیح می دهد. این مجموعه تفسیرهای متنوعی را برای بازدیدکنندگان ارایه می دهد، که از آن جمله اند مجذوب شدن در دنیای بذرها یا پارک آینده نگر، باغ گیاه شناسی از قرن گذشته، یا یا دید و منظر به سمت عصر جدید. احجام غیر معمول، به نظر شبیه دانه هایی است که در باد جابجا می شوند، تازه بر روی زمین قرار گرفته یا آماده برای جوانه زدن هستند.

پست موزه میوه در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.