طراحی کتابخانه به هم فشرده

طراحی کتابخانه به هم فشرده

آرمان شهر دیجیتال سبب سقوط فرهنگ کتابخوانی شده است، در نتیجه کتابخانه های عمومی در بحران و خطر متروکه شدن هستند بنا بر کاربری روز افزون اینترنت و ابزار دیجیتال تعداد خوانندگان به طرز چشمگیری در کتابخانه های عمومی رو به کاهش است. تنها فرهنگ کتابخوانی نیست که مورد بحث است، خوانددگان نقش فعالی در جامعه و محله دارند. کاهش جمعیت کتابخوان سبب کاهش مشارکت در فعالیت های عمومی، فرهنگی و زندگی اجتماعی شده است.
چالش طراحی و معماری کتابخانه ها از زمان نگاه داشتن و ثبت و ضبط دستنوشته ها وجود داشتند، و تنها مکانی نیستند که اقیانوسی از دانش است بلکه همچنین مکانی است که تاریخ ما را توسط معماری، کتاب ها و نسخه های خطی وغیره حفظ کردند. کتابخانه ها که زمانی شلوغ ترین مکان جمعی بودند در حال حاضر بدون خوانندگان و علاقه مندان به مطالعه متروکه شده است.
به عنوان موسسه ای که در رقابت با جامعه در حال تغییر و حول در زمینه دیجیتال ناموفق است. علاقه مندیم که از آن ها به عنوان پیشگامان عدالت اجتماعی یاد کنیم. آموزش و تبادل ایده ها بایستی حقی مساوی برای تمامی افراد باشد. همچنین رشد فعلی در زمینه معماری کتابخانه ثابت می کند که کتابخانه ها در حال تحول است، دسترسی به آن ها هنوز به تعداد کمی از جمعیت محدود می شود.
نقش دسترسی کتابخانه بایستی گسترش یابد تا سبب جذب افراد و مکان های بیشتری شود. آز آن جا که کتابخانه های عمومی در حال مدرنیزه شدن هستند، با کاهش بودجه و اختلالات در فنآوری در زمینه رسانه ها، بورس های تحصیلی و آموزش و پرورش روبرو هستند به همین سبب در بازسازی گردآوری کلکسیون های کتاب ها ناموفق بودند.
چالش: ساخت مدول جدیدی برای عصر کتابخانه است، مکانی که هدف آن نه تنها جمع آوری و حفظ اطلاعات و داده هاست بلکه ترجیحا ارتباط بین اطلاعات است. با خلق لایه ی جدیدی از شبکه اجتماعی کتاب ها در شهر مکانی که افرد روشنفکر نه تنها حضورشان را بلکه کتاب ها، ایده ها و شبکه ها را سهیم و وقف می کنند.

زمان بندی مسابقه
مهلت ثبت نام مسابقه April 30th 2020
مهلت ارسال آثار مسابقه May 12th 2020
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید:
http://competitions.uni.xyz/bookmark

پست طراحی کتابخانه به هم فشرده در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.