مسابقه معماری انگلی

مسابقه معماری انگلی

امروز ، ۵۵ درصد از جمعیت دنیا در مناطق شهری زندگی می کنند، تناسبی که انتظار می رود تا ۶۸ درصد تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. تحقیقات نشانگر این نکته است که شهرسازی ترکیب شده با رشد جمعیت در دنیاست که تا سال ۲۰۵۰ تا حدود ۲٫۵ بیلیون نفر افزایش خواهد یافت. زندگی در فضاهای شهری متراکم نه تنها به طرز مضحکی و بی معنی پرهزینه است، بلکه همچنین از استانداردهای پایین تری برای طبقه اجتماعی و اقتصادی کم درآمد و متوسط برخوردار است. علاوه براین، هزینه زندگی به سرعت در حال افزایش است به نحوی که اگر با این گام پیش رود تقریبا زندگی برای بیشتر خانوارها غیر ممکن است و کیفیت زندگی به این سبب کاهش خواهد یافت. راه حل های احتمالی به طور هوشمندانه می توانند دسترسی به فضاهای زندگی در شهر ها و سازه های مطلوب افزایش یابد.

چالش ها

همان طور که در جستجوی بهبود و افزایش فضاهای شهری قابل دسترس، دارای زیرساخت های توانمند هستیم این امر در حال توسعه است. سازه ها و عملکردها باید به نحو مطلوبی پرورش یابند، معماری انگلی راه حلی برای حل مشکلات شهری است، پیشنهاد باید بر اساس بافت فشرده متراکم شهری باشد. علاوه بر این، انگل باید به عنوان اهداف توپوگرافیکی به کار گماشته شود که در برگیرنده عملکرد بافت است. در نتیجه ، معماری انگلی خود را در بافت شهری با اقتصاد مرتبط جای می دهد.
آیا معماری جدید در برگیرنده پارامترهای زیر است:
• وابسته به معماری تعریف شده با توجه به سازه، خدمات و دسترسی است؟
• پرورش یافته و ساخته شده بر روی عناصر معماری و زیرساخت موجود؟
• به عنوان تغییر و تحولات اجتماعی که سبب ارتقای معماری شده است؟
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید:
https://competitions.uni.xyz/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com

پست مسابقه معماری انگلی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.