چانگکینگ ژیانگشان یون چو- گالری افسانه

چانگکینگ ژیانگشان یون چو- گالری افسانه
معمار: LWK + PARTNERS
سال ساخت: ۲۰۱۹
مساحت ۲۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ مترمربع

ایده طراحی

ایده طراحی ساختمان در جستجوی تعامل فضایی بین طبیعت و فضای شهری در سایتی در مجاورت رودخانه چانگکینگ ژیانگشان یون چو پرداخته است، مکانی که منظر کنار آب محیط طبیعی نایابی برای محیط شهری فراهم آورده است. واقع شده بر روی سایت مثلثی شکل در مرتع ترین نقطه صخره، گالری برای بازدیدکنندگان دید و منظر به کنار آب و دید پرنده به سمت توسعه ی ترانزیت شهری آینده دارد. معماری بنا پر شده با تصاویر صخره ها، کنار آب، غروب خورشید و کوه هاست، مکانی که اشکال ویژگی های طبیعی به صورت منحنی های ساده ای تعریف شده که به سادگی در امتداد آسمان برش خوردند. برای سازگاری با محیط پیرامون، ساختمان با کوهستان ها تلفیق شده و در صخره های کوهستانی نهفته شده است. وقتی که خورشید در غرب غروب می کند، ساختمان در محیط طبیعی غرق می شود، و نور خورشید در فضای داخلی گالری تابیده و فراتر از شهر رفته است. بیش از ۱۸۰ قطعه شیشه سازه های اصلی و فضای داخلی را دربرگرفتند که از روی نما نامریی اند. چنین دیوارهای عظیمی دارای کاربری ها فضایی اند که همانند صخره ها در محیط ترکیب شدند. تمامی طبقه دومی چرخیده است، و نسبت به صخره ها دارای چرخش منحصر به فردی است. ساختمان همچنین دارای ۱۸ متر تراس معلقی است که دید به شهر دارد. قدم زدن در امتداد چنین فضایی همانند وارد شدن به آسمان و ناپدید شدن در طبیعت است.

پست چانگکینگ ژیانگشان یون چو- گالری افسانه در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.