جواب کامل همه مراحل بازی کلمانه ( حل مراحل بازی کلمانه)

حل مراحل بازی کلمانه

جواب کامل همه مراحل بازی کلمانه

پاسخ بازی کلمانه

جواب بازی کلمانه ، ترکیبی هیجان انگیز از بازی پرطرفدار کلمات درهم و جدول کلمات متقاطع

۱- شهر، شیر، شیره، ریشه، ریش
۲- برگ، برگه، بره، گره، گربه
۳- ادم، مداد، دما، داد، دام
۴- اهن، گناه، نگاه، اهنگ
۵- لحیم، حمل، میل، محل، حلیم
۶- تمشک، مشک، تشک، شکم، مشت
۷- مدار، ادم، دام، رام، مراد، مادر
۸- دختر، خرد، رخت، ترد، درخت
۹- قالب، بلا، بال، قلاب، قاب، قلب
۱۰- باز، بازی، ابی، زیبا
۱۱- روس، خسرو، سرخ، خروس، خرس
۱۲- کشو، کور، کشور، شور، روکش، شکر
۱۳- ترمز، مرز، رزم، رمز
۱۴- اصیل، یال، اصل، اصلی
۱۵- هند، اهن، دهان، دانه، نهاد
۱۶- کرد، ارد، کارد، کدر، کادر، اردک، کار
۱۷- شوفر، فرش، شرف، فروش
۱۸- ماست، اسم، تاس، ستم، تماس، مات
۱۹- کاه، کاهو، هوا، کوه، اهو، اهک
۲۰- سهام، ماسه، ماه، مهسا
۲۱- اجر، نجار، ارنج، رنج
۲۲- پتو، پوست، پست، سوت، سوپ، توپ
۲۳- گرم، رام، گرما، مار، مرگ، گام
۲۴- تفکر، کفر، فکر، ترک، کتف
۲۵- شهر، شوهر، هوش، شوره، رشوه
۲۶- یاس، سایت، ایست، تاس
۲۷- تیرک، تیر، ترک، کتری
۲۸- گود، گور، رود، گردو، دور، گرد
۲۹- کلم، کلمه، ملکه، ملک
۳۰- سالم، سال، ملس، مال، سلام
۳۱- ترم، تمر، تور، تورم، متر، مترو
۳۲- تار، اتش، ارتش، ترش، تراش، شتر
۳۳- نهر، هنر، قرن، نقره، رهن
۳۴- مریخ، خیر، میخ، خمیر
۳۵- پارس، پسر، سپر، پاس
۳۶- کفاش، شفا، شکاف، کشف، اشک، کاشف
۳۷- جدل، جدول، جلد، جلو
۳۸- کسر، سری، ریسک، کرسی، سیرک، سیر
۳۹- کوچه، کوه، کوچ، چکه
۴۰- روز، ورزش، شور، زور، روش
۴۱- خبر، بخار، ابر، خراب، بار
۴۲- سماق، قسم، قاسم، اسم، ساق
۴۳- شاه، شنا، شاهین، اهن، شانه، ناشی
۴۴- اسم، میان، سینما، نسیم، نیم، سیمان، سیم
۴۵- شکوه، کاهو، هوش، کوه، هواکش، کشو
۴۶- سبک، کابوس، اسب، سکو، بوس، واکس، کاسب، باک
۴۷- تره، ترانه، تنها، تهران، هرات
۴۸- برس، سبز، سراب، سرباز، بارز، سرب، بازرس، ساز
۴۹- ساری، پیر، پسر، اسیر، سیر، سپر، پری، پاریس
۵۰- خرچنگ، چنگ، خنگ، رنگ، چرخ
۵۱- دست، دستکش، تشک، دشت، شکست
۵۲- گاز، ارز، گراز، راز، ساز، زاگرس، گرز
۵۳- میل، سیل، کلم، ملک، کلسیم، سیم
۵۴- ویلا، لبو، بیل، اول، الو، لوبیا
۵۵- خطا، خاطره، خطر، خار، اخر
۵۶- خزر، بره، خربزه، خبر، برزخ، خبره
۵۷- سلطان، طلا، سالن، سطل، سال
۵۸- اجر، نجار، ناجی، انجیر، ارنج، جاری، جان
۵۹- ادم، دامن، میدان، دام، دین، مین، دنیا، امید
۶۰- نسبت، سنت، بیست، سیب، بستنی، تنیس
۶۱- ابان، ابر، بنا، انبار، انبر، باران، انار
۶۲- تیر، لیتر، فیلتر، لیف، رتیل، ریل، فیل
۶۳- سیب، اسیاب، اسیب، اسب، اسیا
۶۴- عروس، کور، سکو، سرو، عروسک، عکس
۶۵- خیر، بخار، بخاری، خار، خیار، اخر، خراب، خبر
۶۶- شور، لواش، شورا، شال، شلوار، واشر
۶۷- بیمه، بام، ماه، ماهی، بامیه، بیم
۶۸- گلوله، هلو، لوله، گلو، گله
۶۹- ابر، ابرو، باور، بره، روباه، بهار، راه
۷۰- جواب، باج، ابرو، اجر، برج، جوراب، جارو
۷۱- خرگوش، گوش، شور، گور، خوش
۷۲- تیر، باتری، ترب، تایر، تاب، ربات، تبر
۷۳- هوش، باهوش، اشوب، شهاب
۷۴- دانه، اینه، ناهید، اینده، هند، دنیا، دهان، دین
۷۵- بلا، گلابی، بیل، ابی، بال، گلاب
۷۶- ریز، شیراز، شیر، راز، ارزش، شیار، ریش
۷۷- ترک، تانک، کار، تانکر، کنار، کتان، کارت، تار
۷۸- ساکت، اسکیت، اسکی، تاس، تاکسی
۷۹- ویلا، وانیل، وان، الو، لیوان
۸۰- لواشک، کشو، اشک، کال، شال، لواش
۸۱- بند، بندر، نرده، برنده، رنده، برد، برده، نبرد
۸۲- گردن، درک، گرد، رنگ، کند، کرگدن
۸۳- هلاک، اسکله، کاسه، لکه، سال، کله، کلاس، کلاه، سکه، کال
۸۴- میمون، یمن، مین، نیم، مینو، موم
۸۵- منگنه، ننگ، نهنگ، منگ
۸۶- توافق، وقت، قوا، فوت، تقوا، افق، توقف
۸۷- هوس، تپه، پوسته، سوت، پسته، توپ، پوست، سوپ
۸۸- خرس، سوراخ، اخر، سوار، سرخ، خار، خروس، خاور
۸۹- سمور، سماور، سوار، سرما، راسو، رسم
۹۰- عامل، عمل، تعامل، علم، ملت، علت، علامت، عالم، املت
۹۱- پنیر، پیرو، نیرو، پروین، پری، پیر
۹۲- نقل، نقاله، قله، نهال، ناله، لانه
۹۳- کما، کام، مسواک، ماسک، واکس
۹۴- امیر، رزم، میز، مزار، رمز، مرز، میرزا
۹۵- هراس، سیاه، هار، ریه، سری، سیاره، سایه
۹۶- لایه، هیولا، ویلا، هالو، اهلی، الویه، هوا
۹۷- موتور، مترو، مروت، تومور، تورم
۹۸- ناب، باجناق، اجاق، بقا، قاب، نقاب، ناجا، باج
۹۹- مقاله، قلمه، قلم، لقمه، ماه، ملاقه، مهال، قله
۱۰۰- ایده، هادی، اینده، دانه، دین، اینه، دایه، ناهید، دنیا
۱۰۱- خال، یخچال، چال، خالی، خیال، چای
۱۰۲- بدتر، سرد، دسر، درست، دربست، سرب، سبد، دست، بستر
۱۰۳- گشاد، گردش، شاگرد، گدا، رشد، شگرد، گارد، شاد، ارشد، گرد
۱۰۴- سیم، موسی، سمور، مرسی، رسم، موسیر، مسیر
۱۰۵- رفع، معروف، عفو، معرف، عمر، عرف
۱۰۶- کور، کشو، کوروش، روکش، کشور، شکر
۱۰۷- نان، شانه، شنا، نشانه، اهن، نهان، نشان
۱۰۸- بینا، ادبی، بیان، بنیاد، دیبا، ادیب، دنیا، نایب
۱۰۹- افسر، سیر، سفیر، ساری، سفر، فارسی، فارس
۱۱۰- خام، تخم، خاتم، خرما، اخم، ختم، مختار، خمار، خمر
۱۱۱- کتری، کتیرا، تایر، یکتا، تاریک، کاری، کارت
۱۱۲- نفت، فلوت، تلفن، ولت، تونل، تفلون، لنت
۱۱۳- رحم، رحمت، تحریم، تیم، حریم، حرمت، حرم
۱۱۴- پوشاک، کشو، شوک، کاوش، پوشک
۱۱۵- وضع، تعویض، عضو، عوض، وضعیت، عضویت
۱۱۶- تیغ، بغل، بلیت، لغت، تبلیغ، غیبت
۱۱۷- فلک، کتف، فلاکت، لات، کفالت، کلفت، افت
۱۱۸- اذرخش، اذر، رخش، شاخ، خراش
۱۱۹- اهو، گهواره، گوهر، گره، گواه، گروه
۱۲۰- اصلاح، صالح، حال، صلح، حاصل، اصل
۱۲۱- عمو، معاون، نوع، معنا، مانع، عمان
۱۲۲- گلو، الگو، گول، دولا، گاو، گودال، گدا، لگد
۱۲۳- جان، نارنج، رنج، نجار، ارنج، نان
۱۲۴- ساری، گاری، گریس، اسیر، یاس، سیگار، ریگ
۱۲۵- خیر، تایر، تاخیر، خیار، تاریخ، رخت
۱۲۶- پاکت، تکاپو، پتک، کاپوت، پوک
۱۲۷- پاکت، پاتک، پارکت، پارک
۱۲۸- درمان، مار، نادم، مادر، نادر، رمان، مدار، مرد، دامن
۱۲۹- قیافه، یقه، فقیه، فاق، قافیه، قیف
۱۳۰- ونیز، زین، زیتون، زینت، وزن، تیز
۱۳۱- لباس، سیلاب، لابی، سبیل، بیل، ابلیس، سیل، سیبل
۱۳۲- بانک، بال، الک، ناب، لاک، کابل، بالکن، کال
۱۳۳- ترک، تیره، ریه، ترکیه، کتری، تکیه، کره
۱۳۴- ابی، ردیاب، دبیر، ابر، بیدار، باد
۱۳۵- گلدان، گدا، لگن، انگل، لگد، لنگ
۱۳۶- اردو، راوی، دریا، رویا، دیوار، یاور، رادیو، داور، دارو
۱۳۷- کارون، کور، نوکر، کنار، نوک
۱۳۸- نوار، شنوا، شورا، روان، واشر، روشن، شناور، ناشر
۱۳۹- دوش، نوش، دمنوش، موش، دشمن، شنود
۱۴۰- دام، دما، امداد، مداد، داماد، داد
۱۴۱- مربا، بام، بیمار، امیر، مربی
۱۴۲- سیر، سریع، عروس، وسیع، عروسی
۱۴۳- ستم، ماست، تمساح، مساحت، تماس، مات
۱۴۴- خاور، اخر، خاک، کاور، خوک، خار، خوراک، کاخ
۱۴۵- نرم، مرض، رمضان، رمان، ضامن
۱۴۶- ناشی، اویشن، یواش، شیوا، شنوا، ناو
۱۴۷- پند، پدر، دره، پرنده، رهن، نرده، هنر، پرده، پهن، رنده
۱۴۸- صوت، صورتی، وصیت، تصور، تصویر، صورت
۱۴۹- ابکش، کاشی، شیب، کیش، شاکی، شکیبا
۱۵۰- رنگ، نگار، ابرنگ، بانگ، انبر، گران، برگ
۱۵۱- دسر، سردار، درس، سردر، ادرس
۱۵۲- پشه، پاشنه، شانه، پهن، پهنا، شاه، پناه
۱۵۳- باد، ابد، بادام، اباد، ادب، بام
۱۵۴- پلید، مدل، میل، پیل، دیپلم
۱۵۵- وانت، ساتن، ستوان، ستون، توان، سونا
۱۵۶- شهدا، شاد، هشتاد، شاهد، اشهد، اتش، شهادت، دهات
۱۵۷- هادی، پیاده، پایه، دایه، ایده، پیدا
۱۵۸- اشغال، شغال، شال، الاغ، شغل، شاغل
۱۵۹- خودرو، رود، دورو، دور، ورود
۱۶۰- جراح، جراحی، رایج، جاری، حاجی، اجیر، حراجی، حراج
۱۶۱- نوار، اروند، روان، نادر، درون، دوران
۱۶۲- ریا، یاران، یار، انار، اریا، ایران
۱۶۳- انبه، بنگاه، گناه، اهنگ، نگاه، بانگ
۱۶۴- راسته، راست، استر، ستاره، ترس
۱۶۵- یوگا، واگن، گوی، گاو، گونیا، گونی
۱۶۶- لاف، فال، فامیل، فیلم، لیف
۱۶۷- موش، شوره، رشوه، شوهر، مشهور، شهر، مهر
۱۶۸- شکوفه، کوه، کشف، هوش، کفش، شکوه
۱۶۹- خنده، زنده، خزه، خزنده
۱۷۰- مات، مانتو، وانت، توان، متن، تومان
۱۷۱- سرخ، استخر، اختر، ساخت، اخرت، تراس، خسارت، راست
۱۷۲- نماز، ازمون، وزن، زانو، وام، زمان، موز
۱۷۳- رام، مربا، مرداب، ارد، درام، بار، مراد، مادر، مدار، دار
۱۷۴- عفونت، نفت، نوع، تنوع، فوت، نفع
۱۷۵- تور، سوت، اورست، راسو، اتو، راست، سوار، روستا
۱۷۶- بازار، باز، ارز، بارز، ازار، ابزار
۱۷۷- شهر، شربت، رشته، شتر، ترش، رشت، بهشت، بشر، شهرت، برشته
۱۷۸- مهر، جامه، اهرم، ماهر، مجرا، مهاجر، جام
۱۷۹- ترب، چرب، چتر، تربچه، تره، بچه، تبر
۱۸۰- پیر، پرویز، زور، روز، زیپ، وزیر، پیروز، پری، پرز
۱۸۱- ربات، ابرو، تور، ابر، باروت، تبر
۱۸۲- قیمت، سیم، تقسیم، تیم، قسمت، مست
۱۸۳- فاصله، فصل، اصل، صفا، فال
۱۸۴- شته، فرشته، شهرت، هشت، رشته، هفت
۱۸۵- گرایش، گیرا، شیار، گاری
۱۸۶- خدا، خرد، رخداد، داد، خرداد، درد
۱۸۷- توپ، پسر، سوپ، پوست، پرستو، پرتو
۱۸۸- عقل، عاقل، اهل، قله، علاقه، قلعه
۱۸۹- نماز، مزد، دامن، نادم، زمان، نامزد
۱۹۰- انبوه، اهو، هوا، انبه، بانو، بها
۱۹۱- طالبی، باطل، طلا، لابی
۱۹۲- اسلحه، سال، حال، سلاح، ساحل
۱۹۳- پیشرو، شیر، پیرو، یورش، شیپور، پیر
۱۹۴- خشت، شخصی، شخصیت، شیخ، تشخیص
۱۹۵- زره، زرافه، زهر، زهرا، فاز، رفاه، هزار
۱۹۶- پستچی، پست، چیپس، پیچ
۱۹۷- کاه، کینه، کیهان، اکنه، کیان، کنایه
۱۹۸- تیر، کبیر، تبریک، کتری، ترک، کبریت، برکت
۱۹۹- نود، دونده، نوه، دوده، دنده
۲۰۰- پارو، ارزو، ارز، روز، پرواز، راز، پروا، پرز
۲۰۱- کفتار، کافر، تار، فکر، راکت، تفکر، کارت، کفتر، کتف
۲۰۲- امن، مناطق، منطق، نقاط، نام، طاق
۲۰۳- عادل، عدالت، عادت، تعادل
۲۰۴- دیه، دایه، ریه، دایره، دریا، دهیار، دیر
۲۰۵- تار، وزارت، راز، ارزو، تراز، ترازو، روز
۲۰۶- تشک، شکلات، کال، تلاش، الک، شال، لاک
۲۰۷- بازجو، زوج، جواب، بازو، باج، جواز
۲۰۸- حیا، نواحی، حنا، حیوان، حاوی
۲۰۹- نان، قناد، ندا، نقد، قندان، قند
۲۱۰- سفر، فارس، راست، سفت، فرات، سفارت، افسر
۲۱۱- فساد، نفس، سند، دفن، اسفند، داس
۲۱۲- وفا، ناف، فانوس، نفس، افسون، وان
۲۱۳- رنگ، گرسنه، نرگس، سنگ، گره، سرهنگ، سرنگ، سنگر
۲۱۴- ننگ، ریگ، نگین، رنگ، رینگ، نیرنگ
۲۱۵- بام، نام، بهنام، ماه، بنا، نامه، بهمن، انبه
۲۱۶- شکر، درشکه، کره، درک، شهرک، شهر، دکه
۲۱۷- شرور، شور، پرشور، پرش، پرورش
۲۱۸- مته، همت، بام، تباه، بها، مهتاب
۲۱۹- نجار، رنج، نوار، جارو، روان، جانور، جوان، جان
۲۲۰- قبر، قهر، عقرب، بره، ربع، برق، عقربه، عرق، عرب
۲۲۱- محل، مرحله، رحم، هرم، حرم، مهر، محله، حمله
۲۲۲- منشی، شنا، ماشین، ماش، نمایش، شام
۲۲۳- تونس، نور، سنتور، ترس، تور، ستون، سوت، تنور
۲۲۴- نما، ارم، عمان، عمران، رمان، منع، مانع، مار
۲۲۵- قلاب، قالی، قالب، لقب، بقالی، قاب، قلب
۲۲۶- گلو، واگن، لنگ، گاو، النگو، لگن، الگو، انگل
۲۲۷- هاجر، جارو، رواج، وراج، جوهر، جواهر
۲۲۸- نور، کنسرو، کور، سکو، نوکر، نوک
۲۲۹- زری، زجر، زنجیر، ریز، زیر، زرین
۲۳۰- پلک، سکو، پولک، پوک، لوکس، کپسول، پلو، سوپ
۲۳۱- قله، لقب، قبله، قبیله، قلب
۲۳۲- فال، فلاسک، کال، فلک، سفال، لاف
۲۳۳- گور، گاو، نوار، نور، انگور، واگن
۲۳۴- دلاور، دارو، داور، لودر، دور، اردو، رود، دلار
۲۳۵- جنس، بنا، سنجاب، باج، جناب، جنب، نجس
۲۳۶- جویا، جوانی، ناجی، اجین، جانی، جوان
۲۳۷- پارچ، پارچه، پره، چاه، چاره، چاپ، چهار
۲۳۸- ابرو، روال، بلوار، باور، لبو
۲۳۹- سیم، سیستم، سمت، تیم، مستی، مست، ستم، سستی
۲۴۰- ابرو، بوران، روان، نوار، بانو، روبان، انبر، نور
۲۴۱- پنجره، پره، پنج، رنج، پنجه، پهن
۲۴۲- شایعه، شیعه، شاه، شایع، اشعه، عیاش
۲۴۳- باریک، باک، کاری، کبیر، رکاب
۲۴۴- جاذبه، جذاب، بها، باج، باجه، جذبه
۲۴۵- تایر، ایست، سیرت، اسیر، سیار، تراس، راست، ریاست
۲۴۶- اسلام، مال، الماس، سلام، سالم، اسم
۲۴۷- شوم، موش، مشاور، امر، مار، ورم، شمار، ماش
۲۴۸- جام، حجامت، تاج، حاجت، محتاج، حجم
۲۴۹- توپ، تیوپ، نیت، پوتین، پتو، تیپ
۲۵۰- جین، وجه، نوه، جیوه، یونجه، هویج
۲۵۱- موج، معجون، نوع، نجوم، جمع، عمو
۲۵۲- کار، نرم، کمان، کنار، مار، رمان، کرم، کرمان، کمر، نمک
۲۵۳- ملک، کامل، کلام، کلم، کالا، مالک، کما، کمال، املاک
۲۵۴- رنده، روده، وردنه، نرده، دوره، روند
۲۵۵- پیکان، پیک، نیک، کاپ، پاک
۲۵۶- اسکی، لاک، کلیسا، سیل، کلاس، یاس، سیکل، کسل، یال
۲۵۷- چمدان، دامن، نمد، نادم، چمن
۲۵۸- لاک، سال، اسکلت، کاست، تاس، ساکت، کسالت، کلاس
۲۵۹- تمنا، متن، نما، ضامن، ضمانت
۲۶۰- گیرا، تایر، یار، گیر، گاری، گیتار
۲۶۱- بهار، سرب، ابر، سهراب، بار، سراب، برس، هراس
۲۶۲- یار، قناری، قرن، قران، یرقان، قیر
۲۶۳- خاله، اصل، خلاص، خاص، خلاصه، خالص
۲۶۴- زره، مزرعه، زهر، رمز، رزم، عمه، عمره، هرمز، مزه
۲۶۵- فروغ، فنر، روغن، نور، فرغون، نفر
۲۶۶- نشت، تنش، انگشت، گشت، تنگ، نشات
۲۶۷- ناو، یون، بیان، بینوا، وبا، بنا، ابی، بانو، وان، یابو
۲۶۸- حکمت، حکم، محک، موکت، حکومت، محو
۲۶۹- قوا، یاقوت، قوت، وقت، تقی، تقوا، قاتی، قوی
۲۷۰- کشت، شاکی، کاشی، کیش، کشتی، شکایت، اتش، کاشت، تشک، شیک
۲۷۱- تحریک، تیر، کتری، حیرت، حرکت، تیرک، تحرک، ترک
۲۷۲- طلا، سطل، اطلس، باطل، بلا، لباس، طبل، طالب، اسطبل، طلب
۲۷۳- یاس، سیاست، سست، ایست، سایت
۲۷۴- تقاطع، قاطع، عطا، قطع، طاق، طاقت، قطعات
۲۷۵- اشتها، شهاب، شتاب، تباه، بهشت، هشت، اشتباه، شباهت، شته
۲۷۶- ایست، ترسیم، سیما، تیمسار، سرما، مسیر، ریاست، امیر، سرایت
۲۷۷- پونز، پوند، وزن، پوزخند، پند، نخود، دوزخ، خون
۲۷۸- کافر، کافور، کاور، تکاور، کارت، کفتار، فاکتور، کفتر، راکت
۲۷۹- مدال، معاد، عادل، معادله، ماده، دلمه، معدل، عالم، معده
۲۸۰- شهریور، روی، ریشه، یورش، ریش، شیوه، رویش
۲۸۱- انبه، مهربان، منبر، مربا، برنامه، انبر، بهمن
۲۸۲- مهره، هرم، شهر، همشیره، شرم، همشهری، همیشه، مهریه، ریه، میش
۲۸۳- نصف، انصاف، فنر، صفا، صراف، انصراف، صنف، صفر، صاف، اصراف، انار
۲۸۴- زینت، زیتونی، نیت، تیز، وزن، تزیین، زیتون، ویزیت
۲۸۵- ویران، بوران، بیرون، نیرو، بینوا، بورانی، روبان، روانی، بانو، بریان
۲۸۶- شنبه، دوشنبه، بنده، شهود، دنبه، بدنه، بهنوش، شنود
۲۸۷- شیوه، ریشه، رشوه، هوشیار، شوره، شیار، هاشور، شیره، شوهر
۲۸۸- بهار، غبار، غروب، ابغوره، ابرو، روباه، غوره
۲۸۹- سونامی، سینما، ناموس، مونس، نسیم، سیمان، سویا، سمنو
۲۹۰- نظام، نظاره، منها، مناظره، نامه، ناظم، منظره، مناظر، رمان
۲۹۱- طالب، داوطلب، طلا، بلوط، باطل، طول، طبل، بودا، طلب
۲۹۲- ستم، سیم، تقسیم، قیمت، سمی، مقیم، قسمت، مستقیم، قسم، مست
۲۹۳- کابوس، واکس، کاسب، لباس، سوال، بوکس، کابل، باسکول، کلاس
۲۹۴- گراز، ابگیر، بازیگر، رازی، گریز، گاری، زاری، ایربگ، بزرگ
۲۹۵- نوید، پند، پیوند، گونی، دیگ، پوند، دوپینگ، گود، گوی
۲۹۶- سیار، سراب، ابری، سیراب، اسیب، اسیر، سیرابی، یاری
۲۹۷- ارشد، ربات، ارتشبد، شربت، ارتش، برداشت، شبدر، رشادت، دارت، تراش، شتاب
۲۹۸- فرانسه، فارس، رفاه، هراس، افسر، سفره
۲۹۹- زخم، شوخ، مزه، خوشمزه، خزه، موزه، خوشه، خوش
۳۰۰- خشک، خراب، بخش، خشکبار، رکاب، بخار، خشاب، شاخ
۳۰۱- پنیر، اینه، پاره، ریه، پینه، پیراهن، پناه
۳۰۲- تاپ، تپل، غلات، غارت، لاغر، غار، پرتغال، لغت
۳۰۳- صدا، صداقت، صادق، اتاق، دقت، اقتصاد، تقاص، قصد
۳۰۴- ایران، انار، یارانه، ناهار، رایانه
۳۰۵- دایه، دایره، چادر، دریاچه، دچار، دریچه، چاره، ایده، هادی
۳۰۶- مدار، نمودار، مادر، دوران، درمان، اروند، مانور، دوام
۳۰۷- گوسفند، سود، دفن، سوگند، گود، سنگ
۳۰۸- شامل، شامپو، پشمالو، لواش، لامپ، امپول، پوشال، شمال
۳۰۹- شروع، اوار، شاعر، اعشار، شعور، عاشورا، شعار
۳۱۰- نادر، دریا، دینار، چنار، دنیا، دارچین، چادر، چای
۳۱۱- دلشوره، لودر، دوش، رودل، شوره، هلو
۳۱۲- کاشف، کفش، افشا، کفاش، شفا، اکتشاف، کاشت، شکاف، کشف
۳۱۳- نبات، کابین، کتان، بیات، کتاب، بانک، تنبک، تانک، کابینت
۳۱۴- پونه، پهناور، پارو، روانه، هاون، پروانه، پناه، روان، پاره، پوره
۳۱۵- دزد، ایزد، بازدید، دید، داد، زیبا، زیاد، ایدز، بازی
۳۱۶- جنگ، نهنگ، جنگنده، گنده، گنجه، دنج، گنج
۳۱۷- ساکت، ترسناک، کاست، کارتن، نکات، تانکر، کنسرت، ترس، تراس
۳۱۸- شاکی، شیار، کاشی، شکار، شریک، خاکشیر، خیار
۳۱۹- موش، میوه، نوه، منشی، شیوه، میهن، شومینه
۳۲۰- دیو، نوید، نخودی، نخود، چین، چدن، خونی، دین، نخودچی، خون
۳۲۱- ساطور، طاهر، سوره، سطر، راسو، اسطوره، سوار
۳۲۲- نوک، مین، کامیون، نمک، کمین، کمان
۳۲۳- دست، دیو، سوز، دوزیست، زیست، سود، تیز، دوست، دویست، سوتی، زود
۳۲۴- حرام، رحمان، مراحم، محرم، نامحرم، مرام، حمام
۳۲۵- سهام، سماق، مسابقه، ساقه، قسم، ماسه، ساق
۳۲۶- زیان، بازی، ایمن، نیاز، میزان، زمان، بینا، میزبان، زمین، زبان
۳۲۷- جامه، مهارت، هرات، مهاجر، ترجمه، تاجر، هجرت، تهاجم، مهاجرت
۳۲۸- خامه، خمپاره، مهر، خمره، پاره، خام، خرما
۳۲۹- سنگ، ساتن، لنت، گالن، نسل، لنگ، سالن، لگن، انگل، گلستان
۳۳۰- کمد، نمک، نادم، نمکدان، دکان، دامن، کمان
۳۳۱- پیاز، اشپزی، پیتزا، زشتی، اشتی، پیشتاز، پشتی، اشپز
۳۳۲- کفر، کیف، گرافیک، گاری، ریگ، کافی، کافر، کفگیر، فکر
۳۳۳- سوره، تسمه، تورم، رستم، همسر، سمور، سورتمه، مترو
۳۳۴- رمان، مراکز، زمان، مرکز، نازک، نمکزار، مکان، نماز
۳۳۵- قالی، خلاقیت، خیال، خالی، قاتل، خلاق، تخیل، خالق، لیاقت
۳۳۶- صبح، صاحب، صبحانه، نصب، حنا، صحنه، انبه
۳۳۷- نامرد، کمان، درمان، دامن، مکار، نادر، اردک، مدرن، کارمند، مدرک، مادر
۳۳۸- بامداد، مداد، اباد، داماد، امداد، بادام
۳۳۹- لوزی، ویلا، زولبیا، بازی، زابل، ویزا، لوبیا، بازو، زیبا
۳۴۰- اروغ، داروغه، داور، دور، دوغ، غوره، دوره، داغ، روده، دارو، دروغ، غده
۳۴۱- تمام، قامت، ماتم، مقاوم، مقام، مقاومت، موقت، تقوا، مقوا
۳۴۲- ساکن، جناق، سنجاقک، کاج، سنجاق، ساق
۳۴۳- سربازی، بازرس، سبزی، بازی، اسیب، اسیر، سرباز، بازرسی، بیزار
۳۴۴- خروس، خسرو، سوره، جوهر، رسوخ، سرجوخه، جوخه، خروج
۳۴۵- زمستان، تماس، زمان، ساز، متن، ماست، نماز
۳۴۶- ستایش، هشت، اشتی، سیاه، سایه، تیشه، شایسته، شاسی، ایست
۳۴۷- اسکی، سیرک، اسیر، سرامیک، اکسیر، ماسک، کرسی، مسیر، کریم، کمیسر، سرما، ریسک
۳۴۸- کتان، کلانتر، کنترل، کارت، تانکر، تانک
۳۴۹- سیم، قوم، موسیقی، سمی، قوس، قوی، مقوی، قسم
۳۵۰- اسلام، املت، الماس، التماس، ملات، سلامت، تماس، ماست
۳۵۱- بانو، اتوبان، نبات، توان، توانا، نوبت، وانت، ابان
۳۵۲- موکت، کوه، مکه، متروکه، کوره، کور، کمتر، تور، توهم، تکه
۳۵۳- طلا، طمع، طعم، مطالعه، عالم، علم، طالع، طعمه، طعام، عمل
۳۵۴- پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان، پلک
۳۵۵- فکر، فداکار، کار، دارا، ارد، کافر، اردک، فردا، درک، کفر
۳۵۶- لواش، شیوه، الویه، شوالیه، لاشه، هیولا، ویلا
۳۵۷- لوبیا، لیمو، مایل، ویلا، لبو، مبل، البوم، موبایل
۳۵۸- عنصر، عصا، عناصر، صرع، نعره، عصاره، عرصه، عصرانه، رعنا، عصر
۳۵۹- بدهکار، باده، برده، برکه، کهربا، کباده، رکاب
۳۶۰- سالم، سلیمان، سیمان، نسیم، سینما، سلمانی، سلام، سالن
۳۶۱- کارتن، شرکت، کتان، کشتار، شکار، تراکنش، تانکر، ترکش، تشکر، ناشر
۳۶۲- مگس، مرگ، گرمسیر، گریم، مسیر، گرم، سرگرمی، ریگ
۳۶۳- وجدان، دانش، شاد، جوان، جادو، جشن، دانشجو، جواد
۳۶۴- گام، ریگ، گرم، گرمایش، گرما، گریم، گرایش، گیر، گرامی، شمار
۳۶۵- جوشکار، جارو، شکار، کاج، روکش، کشور، شورا، جوک
۳۶۶- دشنام، مانع، دانش، عمان، معدن، دشمن، معنا، شمعدان، شمع
۳۶۷- ناز، بندباز، باند، باز، باد، بدن، بادبزن، ادب، بند، زبان، ندا
۳۶۸- زایمان، میزان، زمین، زیان، ایمان، نیاز
۳۶۹- وزیر، روزه، فیروزه، روز، زیره، زور، فوری
۳۷۰- فایل، بازی، فلز، زیبا، باز، زلف، لیف، لیز، فلزیاب، ابزی
۳۷۱- افسرده، سرفه، سفره، ساده، افسر، رفاه، فارس، فاسد
۳۷۲- چرم، چنار، زمان، مزار، ارزن، چمنزار، نماز، چمن
۳۷۳- ابی، چاه، بازیچه، هیچ، بچه، چای، بازی، زیبا
۳۷۴- تراش، ارتش، ترکش، شکار، کشتزار، زرشک، تشکر، شراکت، کاشت، شرکت، تراز
۳۷۵- خام، خال، مورخ، خرما، خاور، خرمالو، ملخ
۳۷۶- چاپ، امپر، امیر، چرم، پارچ، پیچ، ماچ، پرچم، مارپیچ، پیام
۳۷۷- تنبک، کتان، نبات، تانک، بانو، کتاب، بانک، تنباکو
۳۷۸- گدا، بادگیر، گاری، بیدار، برگ، ریگ، دیگ، گرداب، دبیر، دریا
۳۷۹- مشت، شعار، شمع، معاشرت، شعر، شاعر، عمارت، شرم، ترش، ارتش، عمر، اتش
۳۸۰- باطل، رکاب، کربلا، رباط، طلبکار، کابل
۳۸۱- دیو، رشید، خوش، خورشید، درویش، دوش، خرد، شوخی، خرید
۳۸۲- ادبیات، اداب، دیابت، ایات، ابادی، ابتدا، اباد، باید
۳۸۳- مانع، معاینه، نامه، معنا، عمان، میهن، ماهی، مایع
۳۸۴- کیش، شنبه، شیب، کینه، بشکه، یکشنبه، شبکه، بیشه
۳۸۵- پاستیل، یاس، ایست، پلیس، تاس، سال، پست، لیست، پیست، استیل، پاس، سیل
۳۸۶- دشت، اتشکده، کاشت، شاهد، شهادت، دهات
۳۸۷- بافت، فوتبال، فال، فوت، تاول، تابلو، فلوت
۳۸۸- پژمرده، پدر، رژه، مژه، مرده، درهم، مژده، پرده
۳۸۹- هلاک، کالسکه، اسکله، کاسه، کلاس، کلاهک، کلاه
۳۹۰- چمن، نمک، مکه، کمانچه، چاه، چکمه، چانه، نامه
۳۹۱- وفا، وفات، فوتسال، فوت، تاول، فلوت، سفال
۳۹۲- چین، چربی، خبر، خیر، خبرچین، چرب، نرخ، چرخ
۳۹۳- اوستا، راست، استوار، سوار، استوا، روستا، راسو
۳۹۴- شکاک، کاهش، کهکشان، شاه، کاه، اکشن، کشک، اشکنه
۳۹۵- فرنی، رویا، ویران، نیرو، روانی، فناوری، فوری
۳۹۶- شتاب، بهداشت، شاهد، دهات، بهشت، تابه، شهادت، دشت، تباه، شته
۳۹۷- ریسک، کمیسر، میکس، مسری، کرسی، سیرک، کریسمس، کسری
۳۹۸- ترافیک، کافر، کافی، کتری، تاریک، کتیرا
۳۹۹- گرم، گربه، برگ، گرمابه، گرما، مربا، مرگ، بهار، بهرام
۴۰۰- امید، دایی، یاد، پیام، پیدا، مادی، دام، ادم، دمپایی، پماد
۴۰۱- دراز، ارزو، لودر، زردالو، رودل، دلار، دلاور، زالو
۴۰۲- چکش، شریک، کاشی، شکارچی، کیش، شاکی، چای، شیار، شکار
۴۰۳- پیشانی، نیش، ایین، پایین، نیایش، شنا
۴۰۴- بستر، سرداب، دربست، سرب، درست، ربات، دارت، داربست، سبد، برس، سراب
۴۰۵- رقم، نامه، قران، قهرمان، نقره، مناره، قرن، منقار، قمار
۴۰۶- مایه، امین، نیمه، منها، مهمانی، میهن، مهمان، نامه، همنام، ایمن
۴۰۷- مزار، شیار، رزمایش، امرزش، میرزا، شیراز، میز
۴۰۸- تیم، لیتر، دلیر، دیلم، ملیت، مدیر، تردمیل، رتیل، ملت، ریل
۴۰۹- رویداد، دیوار، رادیو، دیدار
۴۱۰- تماس، سالم، مدال، سلامت، ملت، سلام، املت، ماست، دستمال، ملات، دست
۴۱۱- جواد، جادوگر، گرد، اردو، گردو، گاو، جارو، گدا، جادو، جگر
۴۱۲- الفبا، فاضل، لاف، فضل، فضا، بالا، فاضلاب، فال
۴۱۳- چابک، تابه، تکه، تباه، چکه، بچه، کتابچه، چاه، کتاب
۴۱۴- یوسف، سفر، سفید، سرود، فردوسی، ردیف، فرود، سفیر، سود، فوری
۴۱۵- فاسد، افساید، داس، یاس، اسید، سفید، اسیا، فساد
۴۱۶- بند، دبستان، داس، تند، نبات، سبد، دست، بدن
۴۱۷- پلک، لامپ، کلام، المپیک، پیک، ملک، کامل، پلاک، پیام
۴۱۸- ناشر، شیار، ناشی، رانش، پریشان، پنیر
۴۱۹- سینه، زین، سرنیزه، نیزه، زیره، نسیه، ریز
۴۲۰- خاله، خال، گلخانه، نهال، لانه، خانه، اهنگ، نگاه، نخل، انگل، گناه
۴۲۱- بهت، هجرت، ترس، برجسته، بستر، تبر، بته، بسته، تجربه، برج، رتبه، تره
۴۲۲- قاب، لقب، باقلوا، قلاب، قالب، قول، بالا، بوق، قلب
۴۲۳- چاپ، تپانچه، چاه، چانه، پناه، تنها، تپه
۴۲۴- عادل، عدالت، عادت، علت، عدل، اعتدال، ادعا، تعادل
۴۲۵- جان، فسنجان، نان، فنجان، اسفنج
۴۲۶- شهر، ریشه، رشوه، شوهر، شوره، شهریور، شیره، شرور
۴۲۷- مالک، کلام، ارام، کامل، رمال، امار، کمال، مکار، کالا، کارامل
۴۲۸- گنگ، انگور، گرگ، گرگان، گران، واگن، گروگان، نگار
۴۲۹- ملت، سطل، مستطیل، ملیت، تیم، تسلیم، طلسم، لیست
۴۳۰- اسان، اسفناج، ناجا، اسفنج، اجناس
۴۳۱- مدار، درامد، امداد، ارام، مادر، مداد، مدارا، دامدار، مرداد، داماد
۴۳۲- فریدون، فوری، نیرو، ردیف، نوید، فرنی، درون، فردین، فرود
۴۳۳- ماهیچه، هما، هیچ، مهیا، چای، چاه، ماه، مایه
۴۳۴- نقاب، نقال، ابان، قالب، نقل، بالا، انقلاب، بالن، قلاب
۴۳۵- گلنار، گیلان، گاری، گالری، گران، نگار، ریال، نارگیل، لنگر
۴۳۶- پیروزی، روزی، وزیر، پریز، پیروی، پیروز، پیرو
۴۳۷- ماسه، سرمایه، سایه، همسر، مسیر، سیاه، ماهی، اسیر، سیاره، سرما
۴۳۸- نسیم، میز، سرزمین، زین، زمین، مسیر
۴۳۹- ژیان، باد، بید، ادیب، دژبان، بنیاد، بینا، دژبانی، دنیا، نژاد، ادب، بیان
۴۴۰- کامل، کلمه، مهم، ملک، مکالمه، کلاه، مکمل، لکه، ملکه، هلاک، کلم، کلام
۴۴۱- مرغ، بیمار، غریب، مربا، مربی، غایب، غبار، مرغابی، امیر
۴۴۲- روشن، دوش، شهروند، نرده، شهر، دشنه، رنده، رشوه، دوره، شوهر، شوره، روده
۴۴۳- گیج، جنین، جنگ، گنجینه، گنج، نگین، گنجه، نهنگ
۴۴۴- اهنگ، نگهبان، انبه، نگاه، بنگاه، بانگ، گناه، نهنگ
۴۴۵- باربری، یار، برابر، ببر، برابری، ابر
۴۴۶- نشت، شانه، نشاسته، تنها، شته، تشنه، نشست، نشات، شانس
۴۴۷- تلاش، شال، لاکپشت، پاکت، کاشت، پتک، پلاک، شکلات، تشک، پلک
۴۴۸- رنگ، گرانیت، تایر، یگان، رینگ، گیتار، گاری، گیرا
۴۴۹- کفن، سکه، نسکافه، نفس، کافه، ساکن، کاسه
۴۵۰- هدف، هلو، فولاد، هالو، فال، الوده، فالوده
۴۵۱- توقف، مقوا، موقت، موافقت، وفات، قامت، توافق، مافوق، موفق
۴۵۲- لجن، زنجبیل، نجیب، زین، لنج، لیز، جیب، زنبیل، لنز
۴۵۳- دهان، دانه، دیوان، ادویه، ناهید، دیوانه، اینده، نوید، دنیا
۴۵۴- خروس، خونسرد، نخود، سخنور، خرسند، درون، سرخود، سرود
۴۵۵- بوستان، وانت، ستون، توان، بانو، نبات، نوبت، ستوان، بوس
۴۵۶- زین، مزد، یزدان، امید، میز، زمین، زیاد، میدان، دین، نامزدی، ایزد، نیاز
۴۵۷- مسن، اسم، سلام، سالم، سال، سالن، نسل، مماس، مسلمان، نام
۴۵۸- خوک، خوراکی، کویر، رویا، خیار، یاور، خوراک، خاور
۴۵۹- فقر، فراق، فقیر، فرق، رفیق، افق، قیر، افریقا، قیف
۴۶۰- میش، اشیا، میز، ازمایش، مزایا، شام، ایام، ماش
۴۶۱- شاهد، دانش، اندیشه، شانه، ناهید، شهید، شیاد، ناشی، دانه، شاهین، دهان
۴۶۲- انگشت، نگار، گشت، ترش، نشت، شناگر، ناشر، گران، انگشتر، تراش، ارتش، تنگ
۴۶۳- نرم، ارمغان، امار، انار، ارام، ارمان، مرغ، رمان
۴۶۴- تمبر، کتاب، مرکبات، ربات، مکتب، رکاب، مرکب، مبارک، برکت
۴۶۵- اشوب، نوشابه، شنبه، شهاب، باهوش، شانه، بانو
۴۶۶- مترادف، مادر، مدار، مفرد، دفتر، دفاتر، درام، مراد، فردا
۴۶۷- لوح، خوش، خوشحال، خال، حلوا، حال، لواش، شاخ
۴۶۸- نرده، پرده، پودر، دوره، پرونده، روده، رنده، پرنده، وردنه
۴۶۹- بهداری، بیدار، برده، دایه، هادی، بدهی، ردیاب، دایره، دبیر
۴۷۰- پله، پهلو، پهلوان، نهال، پلو، پونه، هالو، لانه، پناه، پول
۴۷۱- کبک، کبد، دکان، بادکنک، کند، بانک، اندک، باد
۴۷۲- دست، درست، دستیار، اسیر، دیس، تدریس، ساری، ترد، اسید
۴۷۳- خاویار، یاور، رویا، خیر، خاور، اوار، خیار
۴۷۴- عیب، صنایع، عصبی، عصا، عناب، نایب، نصب، عصیان، عصبانی، عاصی
۴۷۵- جواب، جارو، جیب، جویبار، جوی، یاور، برج، جاری، جوراب، رویا، باج
۴۷۶- کاست، استیک، تاکسی، اسکلت، یکتا، اسکیت، لاستیک، ساکت، کلیسا، استیل
۴۷۷- شانس، شنا، ناشناس، نشان، انسان، اشنا، اسان
۴۷۸- لوس، سوله، سوال، الگو، گوساله، ساوه، گلو
۴۷۹- کشور، گوش، کاوشگر، شکار، کور، گوارش، روکش، شورا
۴۸۰- خامه، خام، میز، خیمه، هیزم، خمیازه، میخ، زخمی، مزه، زخم
۴۸۱- استکان، ساکن، تانک، استان، کتان، ساکت
۴۸۲- رنج، ناجی، نجار، نارنجی، جاری، انجیر، ارنج، نارنج، جنین
۴۸۳- سرگرد، دسر، سرگرم، مرد، مدرس، مگس، گرم، سردرگم، سردر، مرگ
۴۸۴- بغل، غزال، بزغاله، زغال، غاز، غزل، زباله، باغ، ابله، بالغ، زاغ
۴۸۵- جامد، سجاد، جسد، مسجد، جسم، دماسنج، جام، سنجد، دنج، داس، سمج
۴۸۶- حمال، املت، حامل، احتمال، محل، ملت، تحمل، محال، حمل، حالت، حملات
۴۸۷- پیشرفت، پشتی، شریف، ترشی، شرف، تشریف، پیش، تپش
۴۸۸- سمینار، سیمان، اسیر، سرما، امیر، ریسمان، نسیم، سینما، مسیر
۴۸۹- ترکش، کشتار، تراش، اراک، تشکر، اشتراک، کارت، ارتش، راکت، شراکت
۴۹۰- پول، پارو، دلاور، پودر، دلار، پدال، لودر، پولدار، پلو، رودل، پادو، پدر
۴۹۱- گدا، گاز، اگاه، زادگاه، ازاد، زاهد، ازاده، گدازه
۴۹۲- نسبت، تناسب، استان، تابان، سنت، ساتن، ابان، باستان، تاس، ابستن
۴۹۳- نهال، بلند، لانه، انبه، دهان، هندبال، ابله، دانه، هندل، بنده
۴۹۴- عفت، رفع، تعارف، ارتفاع، عارف، اعتراف
۴۹۵- سکو، کتک، کاسکت، سکوت، ساکت، واکس، کاکتوس، کوک، سوت
۴۹۶- جمع، تاج، جامع، جماعت، عاج، جام، تجمع، اجتماع، مات
۴۹۷- گران، سوار، نگار، سنگر، انگور، نرگس، راسو، سرنگ، گارسون، واگن، سنگ
۴۹۸- پوچ، چال، لوس، چاپلوس، پول، چالوس، چپاول، چاپ، سوال
۴۹۹- یاسمین، نسیم، ایین، سینی، سیمان، یاسمن، سیمین، میان
۵۰۰- کرم، کربن، کند، کمربند، بندر، کمر، نبرد، مرکب، منبر، مدرک، نمک، کمد، کبد
۵۰۱- اگهی، انگیزه، نیزه، گزینه، گاز، یگانه، گزنه، نیاز، گیاه، زین، زنگ
۵۰۲- انگور، گران، واگن، جنگاور، جارو، جانور، نگار، نوار
۵۰۳- دوش، دوشیزه، یزد، زود، دوز، شهید، شیوه
۵۰۴- ابان، انبر، باران، انباری، ایران، بارانی، انبار، نایاب، انار
۵۰۵- سیاه، همسایه، مهیا، سیما، ماهی، سهمیه، سایه، سهام
۵۰۶- اسکیمو، موسی، ماسک، واکس، اسکی، مسواک، مساوی، سویا
۵۰۷- بقالی، باقالی، قالی، قاب، بالا، قالب، قلابی، قلاب
۵۰۸- یونان، نان، نوین، قانونی، نانو، قوانین، قانون
۵۰۹- رستم، سفارت، اتمسفر، ماست، مسافت، فارس، سفر، تماس، افسر، مسافرت، مسافر
۵۱۰- کاراته، تکه، ترکه، اراک، هرات، کره، کارت
۵۱۱- برگ، مهر، همبرگر، بره، رگه، برگه، گربه، رهبر، گره، مرگ
۵۱۲- پلک، پتک، تلسکوپ، پوست، توکل، توپ، کپسول، لوس، پتو، سکوت، پوک، پول
۵۱۳- رخت، ارتش، پرخاش، خشت، خراش، شاخ، تراش، اخرت، خارپشت
۵۱۴- ارشد، خدا، درخشان، خار، اخر، شاخ، درنا، خراش، خارش، نادر، نرخ، خشن
۵۱۵- گره، گریه، جگر، جیره، گیره، سرگیجه، ریگ، گیج
۵۱۶- روکش، لواشک، کور، شلوارک، شکار، کشور، کولر، شلوار، شورا، لواش
۵۱۷- لابی، لبنیات، بلیت، تنبل، نبات، بیات، تبانی، لاتین
۵۱۸- اسکلت، ساکت، تاکسی، کلیسا، کلاس، اسکیت، لاستیک، اسکی، لیست
۵۱۹- ازاده، زاهد، ازاد، زاهدان، زنده، دانه، دانا، اندازه، دهان
۵۲۰- طناب، انضباط، ضبط، نبض، ضابط، ابان، باطن
۵۲۱- طفل، لطف، فلسطین، فیل، نفس، لطیف، فسیل، لیف، سطل
۵۲۲- اجاق، قاب، جناق، باجناق، ابان، جناب، باج، نقاب
۵۲۳- گیوتین، تنگ، نیت، گیتی، گوی، گونی
۵۲۴- دانا، داس، سند، استان، تند، داستان، استاد، دست
۵۲۵- پرویز، پوزش، پیروز، پیش، پرز، شیپور، زیرپوش، ورزش، وزیر، زیپ
۵۲۶- پاره، چهار، چهارپا، چاره، اچار، پارچ، پارچه، پاچه
۵۲۷- شوره، ماشه، مشهور، مشاوره، هاشور، موش، شماره، هموار، شورا
۵۲۸- سیاهرگ، سیاره، گیره، گریه، سیگار، اسیر، سیاه، گاری، سایه، گیاه
۵۲۹- گریان، ابگیر، بینا، بانگ، بریان، گاری، یگان، گریبان، گرانی
۵۳۰- بومی، میوه، ابمیوه، بیوه، بیمه، بامیه، ماهی
۵۳۱- سوار، نارو، سنسور، سروان، روان، سانسور، راسو، سوسن
۵۳۲- باتری، کبریت، باریک، کتاب، کتری، کبیر، تبریک، تاریک، باکتری، برکت
۵۳۳- کاخ، خدا، خوراک، کادو، کود، کارد، دکور، خاور، خودکار، اردک، خاک، کدو
۵۳۴- مال، ماچ، قلچماق، چماق، چاق، چلاق، قلم
۵۳۵- قالب، مقابله، قبله، ملاقه، لقمه، ابله، مقاله، قابلمه، قلمه، قلاب
۵۳۶- شتاب، گوش، ابگوشت، گوشت، گاو، گشت، اشوب
۵۳۷- اوار، کشور، کاوش، اشکار، شکار، کارواش، روکش، واشر، شورا، کاور
۵۳۸- حمام، حاکم، محاکمه، مکه، حکم، محکم، مهم
۵۳۹- بندر، دبیر، نیرو، بند، بیرون، نوید، دوربین، درون، نبرد، بدن
۵۴۰- بلال، البالو، لولا، بلا، لال، الو
۵۴۱- گونه، دیگ، گیوه، نوید، گوی، گوینده، گونی، گود
۵۴۲- نیرو، فرنی، لیف، ریل، فوری، فنر، نیلوفر، فیل
۵۴۳- خرم، خرد، خردمند، درد، مدد، مخدر، مردد، خرمن
۵۴۴- عنکبوت، نوبت، تنوع، تنبک، نوع، نوک
۵۴۵- باطن، قاب، قطبنما، طناب، نقاب، منطق، قطب
۵۴۶- لنز، وزن، گلو، زنگوله، گونه، وزنه، گوزن، لوزه، زنگ
۵۴۷- فرخ، خرافات، تار، افترا، افتخار، فاخر، رخت
۵۴۸- رکاب، کود، بودا، کادو، دارکوب، باک، ابرو، دکور، کارد، اردک، کبد، کبود
۵۴۹- شیار، امیر، ابریشم، مربا، بشر، مربی، امشب، بیمار، مباشر
۵۵۰- افت، بافت، افتابه، تابه، افتاب، تباه، بها
۵۵۱- قاب، تقلب، قالب، تالاب، قتل، قلاب، بالا، باتلاق، قاتل، اتاق
۵۵۲- سکه، کلاس، کاسه، ساکن، اسکله، لانه، لکه، نهال، کلاه، کهنسال، هلاک، سالن
۵۵۳- ویرگول، گوی، گلو، یورو، ریگ، گوریل، لیگ
۵۵۴- سرنگ، سنگفرش، فرش، سنگ، شرف، سنگر، فنر، فشنگ، نفس، نرگس
۵۵۵- نشت، ستون، سرنوشت، روشن، تنور، سنتور، سوت، نشست
۵۵۶- صمیمیت، صمیمی، یتیم، تصمیم، تیم
۵۵۷- ساس، سمور، سوسمار، سوار، راسو، سماور، سمسار
۵۵۸- چاه، چابهار، چهار، بهار، چرب، ارابه، اچار، بچه
۵۵۹- مکان، یکان، کمین، امین، مکانیک، مینا
۵۶۰- شفابخش، فاش، خشاب، بخش، خفاش، شاخ، بخشش، شفا
۵۶۱- بزم، بهار، بهرام، مزه، زهرا، هزار، مزار، مبارز، مبارزه
۵۶۲- ساکت، خاکستر، خرس، کارت، سخت، سرخ، سرخک، ساخت، رخت
۵۶۳- مرکب، کویر، میکروب، بومی، کبری، کبیر، مربی
۵۶۴- ناهار، انار، مناره، نمره، ارام، ارمان، اهرام، راهنما، نامه
۵۶۵- بدن، گلوبند، گنبد، لگد، گود، بند، بلندگو، بلند، گلو
۵۶۶- نشان، جانشین، ناجی، جنین، ناشی، نشانی
۵۶۷- زوج، اواز، ازدواج، جواد، ازاد، جادو، جواز، زود
۵۶۸- ربات، تبهکار، بهتر، تابه، کتاب، رکاب، برکه، هکتار، ترکه، رتبه، برکت
۵۶۹- متعالی، ملات، تمایل، تعامل، عملیات، عیال، ملیت، مایع
۵۷۰- دست، ترس، رسید، تردستی، سرد، درس، تدریس، درست، سیرت، دیر
۵۷۱- گام، گویش، گوی، گاو، گوشی، موش، گاومیش، میگو، گوش
۵۷۲- کالباس، باک، لباس، کابل، سبک، کالا، کلاس، کاسب
۵۷۳- ارزو، دراز، زرده، دروازه، دوره، زهرا، داور، ازرده، روده
۵۷۴- پویا، پیانو، پاپ، پیپ، نوپا، پاپیون
۵۷۵- نجار، نارنج، کرج، کاج، کنج، نارنجک، ارنج، رنج
۵۷۶- تانک، پستانک، نکات، ساکن، کتان، تکان، پستان
۵۷۷- شمع، شوم، مشوق، عمق، معشوقه، شوق، معشوق، موقع، عشق، عمه
۵۷۸- پارک، پارکینگ، نگار، پنیر، گاری، گران، پیکان، پیکر
۵۷۹- گران، رویا، گریان، گونی، روانی، نیرو، ویرانگر، انگور، گاری، واگیر، ویران
۵۸۰- رسانه، نسخه، سردخانه، نرده، درنا، خنده، ساده، رنده، خانه، سرانه، خرناس، دانه، خرسند
۵۸۱- قصه، صندوقچه، قند، قوچ، نوچه، صندوق، صدقه
۵۸۲- شکار، شاهرگ، اشکار، شکارگاه، شهرک، کارگاه، شاهکار، کاهش
۵۸۳- اینک، کنیز، نیزه، کمان، زیان، هیزم، کنایه، زمانه، مکانیزه، میزان، نازک، نیاز، زمین، زمینه
۵۸۴- اندام، اباد، انجماد، ابان، دانا، بادمجان، بادام، جامد
۵۸۵- ماهی، میوه، هواپیما، پویا، پیام، پایه
۵۸۶- ماکروفر، مرور، مکار، امور، کاور، کافور، مکرر، کافر، مارک
۵۸۷- سویا، اسیا، ساقی، ناقوس، اقیانوس، ایوان، اسان
۵۸۸- شنبه، بنگاه، شانه، شبانگاه، شبانه، باشگاه، شباهنگ، انشا
۵۸۹- درمان، امرزش، دانش، دشمن، دشنام، مادر، نامزد، دراز، ارزشمند، ارزش، زمان
۵۹۰- دولت، بلند، تونل، کدوتنبل، کندو، تنبل، تولد، نوبت، تنبک
۵۹۱- کشور، کولر، پوشک، زرشکپلو، زرشک، لرزش، ورزش، پوزش، روکش، پزشک
۵۹۲- دانه، نهاد، اندوه، نانو، نهان، دهان، دهنه، هندوانه، دهانه
۵۹۳- دایی، میدان، یتیم، دینامیت، امنیت، تمدن، امید
۵۹۴- مترو، مشورت، رتیل، ترشی، لیتر، شور، ریمل، مشتری، لیموترش، لیمو
۵۹۵- خیار، ناخنگیر، نگران، رنگین، نگین، نیرنگ، گاری، رینگ، اخرین، خانگی، نارنگی
۵۹۶- یوزپلنگ، لوزی، گوزن، پونز، پلنگ، گونی
۵۹۷- نویسنده، سینه، یهود، نسیه، نوید
۵۹۸- سیار، اسرار، رسید، رادار، دریا، سردار، سردر، سرایدار، ایراد، اسیر
۵۹۹- انتن، رسانه، تهران، تنها، ستاره، ترانه، نسترن، هنرستان
۶۰۰- اسید، ساندویچ، سویا، دنیا، دیوان، سونا، سواد
۶۰۱- جداره، گردان، اهنگر، هنجار، درگاه، رانده، جهانگرد، گردنه، هجران
۶۰۲- گرما، ماهی، گیره، گمراه، گریه، گاری، گیاه، ماهیگیر
۶۰۳- زیبا، گویش، بازی، یابو، بازگو، اشوب، ابزی، بازیگوش، یواش، یوگا، بازو
۶۰۴- نمره، ماورا، ناروا، راهنما، روانه، هموار، ارمان، منها، ناهموار، ناهار، اواره
۶۰۵- استوا، پاسخ، سخاوت، ساخت، سوخت، اختاپوس، اوستا، پوست
۶۰۶- پاره، ارتش، اشتها، تراشه، تراش، اشاره، اتشپاره
۶۰۷- غالب، بالغ، لغات، تبلیغات، بلیت، لغایت، تبلیغ، اغلب، غایب
۶۰۸- شاپرک، پیکر، کاشی، پیراشکی، شاکی، پیرایش، شریک
۶۰۹- شهادت، بهداشتی، هدایت، شهاب، شیاد، شتاب، تباه، تشبیه، تیشه، دیابت، بیشه
۶۱۰- ایات، مایع، تجمع، جمعیت، اجتماعی، جامع، جماعت، اجتماع، مایعات
۶۱۱- موریانه، میهن، ویران، نیمرو، مانور، همایون، روانی، اهریمن، هموار، میوه
۶۱۲- ارایشگر، گرایش، اریا، شیار، ارایش
۶۱۳- اکنده، کاهن، دنده، اشکنه، شانه، کشنده، دانشکده، دکان، اندک، دانه، دانش
۶۱۴- بسیج، اسیا، اسیاب، اجیل، لباس، جالباسی، اسیب، ابلیس، سیلاب، بالا، سبیل
۶۱۵- تساوی، ستایش، سازش، ویزا، سویا، شاسی، سایت، اتشسوزی، زیست، سوزش، اویز
۶۱۶- لایق، قیام، رالی، قالی، اقلیم، کالری، مایل، قاری، قلمکاری، ملاک، قمار
۶۱۷- پنیر، نشریه، شیره، شهریه، ریشه، هنرپیشه، پینه
۶۱۸- گناه، پناهگاه، اگاه، اهنگ، پناه، پگاه، پهنا، نگاه
۶۱۹- مرغداری، مدیر، دماغ، دریغ، یغما، مدار، مرید
۶۲۰- دوست، درشت، فروش، دستفروش، سرود، درفش، دستور، دفتر، درست
۶۲۱- منور، مانیتور، مانتو، روایت، رویا، مترو، تومان، نیمرو، متواری، رونما، مروت
۶۲۲- مهرورزی، رموز، مرور، هیزم، روزه، روزمره، زیره
۶۲۳- نبات، بندر، داربست، بستر، سراب، دربست، دبستان، انبردست، نبرد، سرداب
۶۲۴- خوناشام، خوانا، امان، خانم، انشا، خوشنام، اخمو، خاموش
۶۲۵- قانع، عاشقانه، نقشه، اشنا، عاشق، اشعه، نقاش
۶۲۶- بلال، ویلا، والیبال، لوبیا، لیلا، البالو
۶۲۷- دستگیره، گریس، تدریس، دستی، گسترده، دستگیر، رسید
۶۲۸- دستاورد، روستا، درود، دادرس، رسوا، تردد، سودا، دستور، درست، سواد، راسو
۶۲۹- فرمانده، درمان، نرده، مناره، رنده، دهان، نهاد، رفاه، دانه، نمره، فرمان، ماده، فردا
۶۳۰- رقیق، قایقران، قایق، یراق، قناری، قرقی، قران
۶۳۱- مزار، مدارا، مردد، دامدار، دراز، امداد، ازار، مرداد، مادرزاد، داماد
۶۳۲- خاور، زانو، ارزو، زورخانه، روزنه، خزان، راهزن، خانه، خواهر، خزانه، وزنه، هزار
۶۳۳- رمان، ملات، نرمال، رالی، ترمینال، املت، تمایل، لاتین، رتیل، ملیت، لیتر
۶۳۴- اکیپ، کاپیتان، تکان، کتان، یکان، کاینات، پیکان، یکتا
۶۳۵- تانک، کادو، دکان، تکواندو، کندو، کودتا، کتان
۶۳۶- پیشرفت، فرشته، شهرت، تیره، ترشی، شیفته، رشته، تشریف، شیره، پیشرفته، تیشه، شریف
۶۳۷- کارفرما، فرار، مکرر، امرار، افکار، کفار، کافر
۶۳۸- گراز، بزرگراه، بزرگ، هرگز، گربه، برگه، هزار، رگبار، رهبر
۶۳۹- کلیسا، کلیه، گیاه، اسکله، کیسه، سیاه، هیکل، سایه، کلاس، کلاهگیس، کاسه، گیلاس
۶۴۰- هزار، بیشه، زیبا، شهربازی، شبیه، شهاب، بازی، شیراز، ارزش، زهرا
۶۴۱- ناشر، دلار، شالگردن، شاگرد، شلنگ، لنگر، انگل، گردن، شناگر، گلدان، دانش
۶۴۲- کلاس، شلیک، خشکسالی، خیال، خالی، کاشی، کلیسا، شاکی
۶۴۳- مرکب، کربن، منبر، مبارک، بانگ، ابگرمکن، رکاب، گرما، گرمکن، بانک، گمرک
۶۴۴- پرندگان، گران، پندار، ردپا، نادر، نگار، نگران، ندار
۶۴۵- اوار، غیور، روغن، روانی، روان، ایوان، نیرو، نوار، رویا، ویران، ارغوانی
۶۴۶- خارا، اراسته، خسته، سارا، اسارت، استخاره، راسته، راست، هراس، اخرت
۶۴۷- گروه، اردوگاه، اراده، روده، اواره، گوهر، اداره، هوادار، گوارا، گردو، دوره، گرده
۶۴۸- جارو، جوان، نجار، شوهر، جشنواره، شناور، شانه، جوهر، جواهر، جانور، جوانه، جهان
۶۴۹- دانش، دانا، نگاه، گناه، اهنگ، شانه، گشاد، دشنه، شاهد، دانشگاه، دانه، اگاه
۶۵۰- گلفروشی، گوشی، شریف، فوری، یورش، گوریل، فروش
۶۵۱- بیدار، ابادی، چادر، چربی، ایراد، دبیر، ابدارچی، اچار
۶۵۲- کارتن، تیرکمان، تراکم، نیمکت، امنیت، تانکر، رمانتیک، تریاک، ماتیک، تمرین
۶۵۳- پاسخ، هراس، پسرخاله، خاله، پاره، سپاه، پارس
۶۵۴- سکوت، کاهو، کوهستان، ستوان، سوهان، کوسه، کوهان، واکسن، سکته، کوتاه، واکس، کاسه
۶۵۵- استاد، تماس، ادامس، خدمت، ماست، استخدام، خادم
۶۵۶- جادو، جهاد، دانشجو، شانه، جوانه، اندوه، جهان، جوشانده، جوان، دانش، وجدان، جاده، شاهد
۶۵۷- ارزش، ریال، زاری، لیزر، لرزش، شالیزار، ازار
۶۵۸- کاوش، کشورگشا، شورش، کوشش، کاوشگر، گوارش، کاور
۶۵۹- خیال، صالح، حاصلخیز، اصیل، حاصل، خالص، خالی
۶۶۰- درنگ، بندر، گردنبند، گنبد، دربند، گردن، نبرد
۶۶۱- نگاه، نگهبانی، بنگاه، بیان، نگین، گیاه، یگانه، نهنگ، نگهبان، بیگانه، اهنگ، بینا
۶۶۲- انگور، افسر، سروان، افسونگر، گران، سنگر، سونا، فوران، سرنگ، گارسون، فانوس
۶۶۳- مانتو، ویتامین، یتیم، تومان، امنیت
۶۶۴- روده، خواهر، اندوه، رودخانه، خانه، رخنه، وردنه، نخود، خنده، دوران، درون، خاور
۶۶۵- گوشه، شوهر، گوشواره، گوهر، شاهرگ، هاشور، گروه، گوارش
۶۶۶- چابک، چلوکباب، کباب، بلوچ
۶۶۷- زیان، اهانت، تازیانه، تنها، نیاز، اینه، نیزه، نهایت، زینت، انتها، تازه
۶۶۸- گرسنه، زیره، سنگریزه، نیزه، گریه، هرگز، سرهنگ، گزینه، زرنگ، سنگر، سرنیزه
۶۶۹- انسجام، اسان، نجار، مرجان، سرما، ارمان، سرانجام، اسمان، ماجرا، ارام، ارنج
۶۷۰- بانگ، جنگلبان، بالن، جنگل، گلاب، انگل
۶۷۱- پخته، توپخانه، خانه، پناه، تنها، خاتون، پونه
۶۷۲- توری، گردو، ندرت، تدوینگر، گونی، گردن، تنور، درون، دورنگ، نوید، تندرو
۶۷۳- هوانورد، دورو، روان، روده، نارو، دوران، دوره، وارونه، ورود
۶۷۴- ارام، ناکام، اندام، انار، کماندار، مدرک، درمان، کارمند، دکان، دانا
۶۷۵- کافور، کافر، نوار، کانون، نورافکن، روان، نوکر
۶۷۶- ایست، اگاهی، اگاه، هستی، سیاه، اسیا، ایستگاه، سایه، اگهی، گیاه
۶۷۷- ترور، تروریست، توریست، سرور، روسری
۶۷۸- میله، هاکی، اسکله، کلسیم، سیاهک، کیسه، کلیه، کامل، همکلاسی، لامسه، سیاه، ماسک، هیکل
۶۷۹- شوخی، خیارشور، خراش، شرور، یواش، خاور، خارش
۶۸۰- استوا، استان، سوهان، اوستا، استوانه، تنها، ستوان، تاوان، توانا
۶۸۱- کلاف، کالا، خلافکار، کافر، خلاف
۶۸۲- سوخت، نخست، استوا، ستوان، سونا، سخاوت، تاوان، خاتون، استان، استخوان، وانت، توانا، ستون
۶۸۳- دانش، معنا، مانع، میدان، شمعدانی، دشنام، نمایش، معدن، منشی، ماشین، دشمن، شیاد
۶۸۴- پنجشنبه، جنبش، پنبه، شنبه، جهش، جنبه، پنجه
۶۸۵- دوام، مواد، دیوار، مدیر، مرید، رادیو، مروارید، دریا، امید، مادر
۶۸۶- بخار، رگبار، بانگ، ابرنگ، خراب، خبرنگار÷
۶۸۷- ارتش، تشریفات، ترشی، اشتی، فشار، شیار، شرافت، تشریف، شیفت
۶۸۸- پوشک، تیوپ، پوست، شکست، کشتی، سکوت، پیست، پشتی، پشتک، پیشکسوت
۶۸۹- فروش، گروه، فروشگاه، هاشور، شوهر، گوشه، گوارش، شاهرگ، گوهر، فواره، فشار
۶۹۰- چهارچوب، چاره، بهار، ابرو، روباه، چهار
۶۹۱- فروش، ظرفشویی، شوفر، یورش، شریف، رویش، فوری، ظریف
۶۹۲- استاد، دادستان، دانا، اسان، داستان، استان
۶۹۳- مهمان، مرهم، مراحم، رمان، محرمانه، نامه، مرام، مناره، نامحرم، حمام
۶۹۴- گوهر، نیروگاه، گونه، گونیا، گروه، گیره، گریه، اگهی، گونی، انگور، گواهی، واگن
۶۹۵- تابلو، موبایل، لیمو، ویلا، بلیت، ولایت، املت، تاول، البوم، اتومبیل، لوبیا
۶۹۶- ردیف، گاری، اسید، افسردگی، ادرس، فریاد، سفید، سیگار، دریا، رسید، فاسد، فردا
۶۹۷- گیره، دبیر، هرگز، برگزیده، گریه، بدهی، بزرگ، گربه، زیره، گرده، برگه، یزد
۶۹۸- اچار، بازارچه، بازار، بارز، چهار، ارابه، ابزار، ازار، چاره
۶۹۹- پیشخوان، اویشن، خویش، شیوا، پویا، پیانو، ناخوش، شوخی، شنوا، پیشوا
۷۰۰- ردیف، فروردین، فرود، درون، نیرو، فرنی، نوید، فوری