جواب بازی – جواب بازی ننجون مشهدی پاسخ بازی ننجون مراحل زبان محلی مشهدی

پاسخ تمامی مراحل بازی ننجون مشهدی بازی سرگرم کننده ننجون مشهدی از بازی های حدس کلمه و دانستنی جواب کامل بازی ننجون مشهدی

حل بازی ننجون جواب مرحله ۱ تا ۴ بازی ننجون زبان محلی مشهدی

علاقه مندان به ساخت کلمات از میان حروف و بازی های سخت بشتابند؛ بازی ننجون یکی از بازی های حدس کلمه و معماهای به چالش برنده مغز است که برای سرگرمی حرف ندارد. این بازی معمایی بیش از بیست هزار نصب در کافه بازار دارد.

در بازی ننجون معلومات و اطلاعات عمومی شما با گذر زمان افزایش خواهد یافت. در حین گذراندن مراحل بازی ننجون مشهدی ممکن است گیر کنید و نتوانید مرحله مورد نظر را پشت سر بگذارید؛ به همین علت در ادامه جواب کامل بازی ننجون مشهدی را برای نصب کنندگان این بازی قرار داده ایم.

جواب همه مراحل بازی ننجون مشهدی

مرحله یک ۱ ننجون مشهدی
۱- گوجه
۲- لامپ
۳- خنگ
۴- ابکی
۵- اینجا
۶- پرحرف
۷- دهان
۸- شلوار
۹- انگشت
۱۰- کیک
۱۱- چاق
۱۲- کوچک
۱۳- دیوار
۱۴- مسجد
۱۵- ضرر
۱۶- غوغا
۱۷- قورباغه
۱۸- شنا
۱۹- قفل
۲۰- کثیف

مرحله دو ۲ ننجون مشهدی
۱- من
۲- ضعف
۳- نردبان
۴- هاون
۵- گنجشک
۶- اذیت
۷- ولخرجی
۸- عمدا
۹- نوچ
۱۰- سرپیچ
۱۱- تیروکمان
۱۲- کمربند
۱۳- بادبادک
۱۴- چاله
۱۵- باغچه
۱۶- توله
۱۷- کرم
۱۸- میوهخشک
۱۹- کال
۲۰- لوچ
۲۱- مارمولک
۲۲- بزرگ
۲۳- گمشو
۲۴- تیله
۲۵- تکان
۲۶- جر
۲۷- باحال
۲۸- ارایش
۲۹- گنجشک
۳۰- خوابیده

مرحله سه ۳ ننجون مشهدی
۱- پدرزن
۲- ابدماغ
۳- مادرزن
۴- میروم
۵- معطل
۶- نیشگون
۷- کهنه
۸- کثیف
۹- تراش
۱۰- سبد
۱۱- شناسنامه
۱۲- نورپایین
۱۳- کاسه
۱۴- کج
۱۵- شنا
۱۶- میدان
۱۷- کولی
۱۸- کشکخشک
۱۹- باتری
۲۰- خامه
۲۱- قنات
۲۲- تلمبه
۲۳- نشسته
۲۴- نمیخوام
۲۵- نوه
۲۶- همسایه
۲۷- پاشو
۲۸- برعکس
۲۹- بلدبودن
۳۰- یارو
۳۱- کفش
۳۲- کمدتاقچه
۳۳- پخشوپلا
۳۴- قفل
۳۵- کلید
۳۶- پهلو
۳۷- گیر
۳۸- گردو
۳۹- روسری
۴۰- سقف

مرحله ۴ چهار ننجون مشهدی
۱- زبر
۲- منقار
۳- لیلی
۴- سینی
۵- بند
۶- شلوار
۷- مارموز
۸- همزدن
۹- اش
۱۰- واشر
۱۱- نالوطی
۱۲- روستا
۱۳- زخمی
۱۴- شبسرد
۱۵- دستمال
۱۶- شوهرخواهر
۱۷- پدربزرگ
۱۸- خنگ
۱۹- پیژامه
۲۰- چغد
۲۱- تاول
۲۲- فیتیله
۲۳- برخوردن
۲۴- تاول
۲۵- گذرنامه
۲۶- دفعه
۲۷- گاززدن
۲۸- کفش
۲۹- حصیر
۳۰- چاقو
۳۱- چکش
۳۲- پرستو
۳۳- النگو
۳۴- گردنبند
۳۵- پشتبام
۳۶- پله
۳۷- طناب
۳۸- ماده
۳۹- فرفره
۴۰- صافی
۴۱- پزدادن
۴۲- ناودان
۴۳- ناخن
۴۴- یکدفعه
۴۵- مچاله

منبع : hidoctor.ir