پروژه قطعه زمین شماره ۱۲۸۲

برنامه ی ساختمان قطعه زمین شماره ۱۲۸۲

قطعه زمین شماره ۱۲۸۲ پروژه ی مسکونی است که بر روی حاشیه ی شهر بیروت در نزدیکی یکی از ترمینال های دورافتاده ، محوطه های نظامی، زمین های دور افتاده ی کشاورزی و بزرگراه عریض ۳۰ متری است. منطقه ای که پروژه در آن واقع شده مسکونی نیست. برنامه ی ساختمان شامل ۹۵ واحد صنعتی است که مساحت آن ها از ۱۰۰ مترمربع تا ۶۵۰ مترمربع متغیر و در مساحتی خالص ۲۵۸۰۰ مترمربعی قرار گرفته است. اسلب های طبقات در پیرامون ۹ هسته ی اکسپوز شده قرار دارند هر یک از هسته ها در برگیرنده ی دو آپارتمان در هر طبقه است. هر یک از واحدهای مسکونی دارای ارتفاع بلند ۵.۳ متری با فضای پلان باز و حداقل فضای معماری پارتیشن بندی شده ی داخلی است. با مساحت ۵۴۰۰ مترمربعی، محیط سایت ۴۳۰ متر کم تر از ۱۲ متری است که رو به مسیر جاده ی ورودی است به همین سبب ۹۷ درصد از محیط پیرامومی سایت رو به قطعه زمین هایی است که ساختمان های بیشتری در آینده در آن ها ساخته خواهد شد.

سایت ساختمان قطعه زمین شماره ۱۲۸۲

در حال حاضر،‌سایت ساختمان دارای دیدهای پانارومیک بی حدو و حصر و بدون مانعی در تمامی جهات است. تمامی واحدهای قطعه زمین شماره ۱۲۸۲ از نماهای شفاف بهره مند شندند با گشودگی هایی که از کف تا سقف بر روی تمامی نماهاست. در آینده ای نه چندان دور، همان طور که تمامی زمین های اطراف ساخته می شوند، با تجمع تدریجی محیط، گشودگی ها بر روی نما موقعیت های غیرقابل پیش بینی را تجربه می کنند که ریخت شناسی پروژه پاسخی به عقب نشینی های متناوب بر روی کلیت محیط سایت و دسترسی تدریجی به طبقات است. چنین وضعیتی بایستی تضمین کننده ی راهروهای تنفسی در امتداد محدودیت های پیرامونی سایت برای پروژه ی ساختمانی در حال حاضر و ساختمان های آینده ی پیرامونی باشد.

ارتباط ساختمان با همسایگی

در بسیاری از بخش ها در امتداد حومه ی شهری بیروت.

عوامل استثمار بر روی قطعات زمین پیرامونی اعمال شده است که هنوز توسعه نیافته اند.

در غیاب پلان جامع، تایید ادامه ی کار در این بخش ها سبب به وجود آمدن شرایط شهری آشفته ای شده است.

در بسیاری از موارد دستورالعمل های کلی از قوانین پیچیده ی شهرداری.

تنها قوانین هدایت کننده و مرجعی برای سازندگان ساختمان هاست.

در چنین شرایط، تعریف ترکیب ساختمان و ارتباط آن در طولانی مدت با سایت های همسایگی بسیار دشوار است.

در ایده ی پیشنهادی برای قطعه زمین شماره ۱۲۸۲ نه تنها وضعیت موجود محیط زیستی تعریف شده است.

غیاب ساختمان ها و فقدان بافت شهری،‌همچنین توسعه در آینده و ارتباط آن با شرایط غیرقابل پیش بینی محیط آینده در نظر گرفته شده است.

معمار:DW5 Architects
مکان: بیروت، لبنان
مساحت: ۲۸۵۰۰ مترمربع
سال اتمام پروژه: ۲۰۱۷

#housing #residentialarchitecture #apartment #Beirut
#۴sooarc
#مسکن #معماری #مسکونی #آپارتمان #بیروت #طراحی #چارسوی_معماری

پست پروژه قطعه زمین شماره ۱۲۸۲ در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.