پروژه مرکز فرهنگی ال ترنک

ویژگی های مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی ال ترنک در دامنه ی منطقه ی مسکونی رو به رشدی است که دارای تسهیلات و امکانات تجاری است. از جمله ویژگی های این مرکز ، وجود میدان عمومی در همسایگی، تنوع گونه شناختی سازنده از لحاظ معماری سنتی معاصر، جغرافیایی کوه/دره، تنوع اقتصادی/ اجتماعی است و‌ طراح خلق فضایی(وید) همگرا و ادغام آن را به عنوان مرکز ساختمان پیشنهاد داده که به ویژگی عمومی ساختمان وسعت بخشیده و مکانی است تا ملاقات بین بازدیدکنندگان و‌ بازیگران در زمان وقوع رویداد فراهم شود. مرکز فرهنگی مکانی است که تفاوت ها توسط انسجام اجتماعی انعکاس یافتند و مکان عمومی درونی، فضایی است که فعالیت فرهنگی آزادانه در جریان است.

حجم مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی از دو حجم که در خلاف جهت یکدیگرند تشکیل شده است:

حجم اول سنگی است و ریشه در زمین و سنت دارد که بازدیدکنندگان را دعوت کرده.

و میزبان آن ها شده و حجم دوم از سوی دیگر معلق و معاصر است.

و سازماندهی آن به نحوی است که با وید یا میدان مرکزی در تضاد است.

و به صورت نماد مطابقت با ظاهر شهری ‌دارد.

هر حجم دربرگیرنده برنامه فیزیکی ویژه ای است، طبقه اول شامل برنامه های عمومی و تبلیغاتی است.

نظیر سالن سخنرانی، کافه تریا، نمایشگاه و غیره.

طبقه دوم شامل حوزه های آموزشی نظیر کارگاه های موسیقی، هنر، آشپزی و غیره است.

مصالح مرکز فرهنگی

این پروژه به سوی خیابان و میدان واقع در همسایگی گشوده شده و ترویج ایده ی مکان عمومی است در حالی که حجم معلق بر روی ستون هایی به حالت تعلیق در آمده و نمادی از کاربران، ساکنان و عموم مردم است که بدون آن ها مرکز فرهنگی معنایی ندارد. مصالح حجم اول این مرکز بتن مسلح با روکش سنگی است در حالی که حجم دوم این مرکز که به صورت پل معلق است ساختار فلزی و اسلب کششی است. در بخش زیرین حجم معلق میدان عمومی قرار گرفته است در حالی که بر روی حجم سنگی اول بام سبزی وجود دارد و در حیاط مرکزی که رو به تپه های سبز است برگزاری برخی کارگاه های آموزشی امکان پذیر است.

پست پروژه مرکز فرهنگی ال ترنک در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.